AGN.6871.1.000058.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

 

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową

 

Trzy przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w dniach 1.03.2016 r., 10.05.2016 r. oraz 30.06.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

1. Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytki: Bz, R-IVb, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

      W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość zostanie zbyta wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/10 część niezabudowanej działki  przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek Bz, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1302/1193 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2, KDW.

 

3. Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd  z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu  z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Na działce nr 1304/1193 istnieje zagłębienie wypełnione wodą. Prace ziemne związane z likwidacją części zagłębienia wypełnionego wodą wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Przez działkę nr 1304/1193 przebiegają sieci:

 • wodociągowa prywatny wodociąg;
 • elektroenergetyczna – linia kablowa nN; na działce mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach; linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych;
 • kanalizacyjna – prywatna kanalizacja sanitarna; wzdłuż przewodów wod.-kan. należy  pozostawić  teren  wolny  od  zabudowy  trwałymi  urządzeniami i wolny od  umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia; nabywca  będzie zobowiązany do udostępniania terenu  w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci;
 • teletechniczna - kabel teletechniczny doziemny, ułożony wzdłuż ul. Artura Grottgera  i Ludwika Mierosławskiego; w przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących  urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Doprowadzenia wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 100 mm, ułożonego wzdłuż ul. Mierosławskiego. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, wzdłuż ul. Mierosławskiego.

           W ul. Ludwika Mierosławskiego przebiega kanalizacja deszczowa własności Miasta, która może stanowić odbiornik dla wód deszczowych pochodzących głównie z drogi dojazdowej – działki nr 1304/1193. Należy przewidzieć retencjonowanie wód opadowych pochodzących z planowanej drogi dojazdowej (działka nr 1304/1193). Działkę pod zabudowę należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego  z przepuszczalnym dnem. Wykonanie ww. urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nabywca jest zobowiązany do pozostawienia, wzdłuż sieci wodociągowej, terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

            Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych obiektów  i terenu należy uzgodnić  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

            Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

            Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Usunięcie drzew  i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.)  – mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ).

            Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.) przedmiotowe działki zlokalizowane są w granicach terenu górniczego oddziału KWK „Bielszowice”, gdzie w okresie koncesyjnym tj. do 31.08.2020 r. prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego; prognozowane obniżenia terenu; istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego w zakresie II stopnia intensywności według skali GSI-GZW; stosunki wodne ulegną zmianie; występują złoża innych kopalin; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, w szczególności : wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe, itp. W rejonie obejmującym zbywane działki występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować zmianę kategorii terenu górniczego.

           Należy zachować dopuszczalne normy hałasu środowiskowego na terenach objętych ochroną akustyczną (w porze dziennej – 55 dB, w porze nocnej – 45 dB); przy obiekcie należy zaprojektować miejsca parkingowe; do celów grzewczych obiektów należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła; ruch samochodów nie może powodować uciążliwości dla najbliższego otoczenia; ewentualne uciążliwości winny zamknąć się w granicach działki. Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości    i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami ).

 

Miejski Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z § 15 ust 2 pkt 4 lit. c miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska uchwalonego przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwałą nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383, nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Zaleca się również stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń). Na terenie ww. działek należy sytuować zabudowę w postaci budynków  o wyglądzie zewnętrznym  tzw. domków fińskich. Obowiązującym materiałem elewacji jest drewno: boazeria w formie oryginalnej. Dopuszcza się możliwość niewielkiego przeskalowania gabarytów historycznego domku fińskiego, jednak jego wielkość nie może znacząco różnić od wielkości standardowego domku. W przedmiotowym przypadku nowo realizowane budynki należy ustawić kalenicą równolegle do ul. Grottgera, a prostopadle do ul. Mierosławskiego. Osiedle tzw. domków fińskich zostało zaprojektowane w oparciu o zasady idei miasta ogrodu, a co się z tym wiąże, każda działka jest podzielona na trzy strefy funkcjonalne rozkładające się w głąb działki: strefa mieszkaniową, gospodarczą i strefę pasa zieleni, zajmującego w przybliżeniu połowę działki.  W przypadku działki o numerze 1302/1193 zabudowę mieszkaniową należy usytuować w zachodniej części działki. Równocześnie zgodnie z § 15 ust 2 pkt 2 lit. e planu na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz realizacji betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.

           Ponadto zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397  z późniejszymi zmianami) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać poza granice terenu inwestycji.

Działka nr 1302/1193 podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń   w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości.

         Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.    W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień   i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.        

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy     z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7.12.2015 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik rokowań na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena do rokowań dla działki nr 1302/1193 pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynosi 76.000,00 zł, tj. działka pod zabudowę  69.259,00 zł, droga 6.741,00 zł.

 

Z ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie wyodrębniona cena działki pod zabudowę mieszkaniową   i cena drogi, z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej.

Osiągnięta w rokowaniach cena działki pod zabudowę mieszkaniową będzie stanowić podstawę do ustalenia:

 

- pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,

- opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę oraz cenę drogi wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia  dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

5. Rokowania odbędą się w dniu 14.09.2016 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda   Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia 7.09.2016 r. :

a) dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł   przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº, z dopiskiem "zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr 1302/1193";

b) złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie  z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr 1302/1193”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenie powinno zawierać:

 

      1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

      2)  datę sporządzenia zgłoszenia,

      3)  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, tj. pełną treścią

            ogłoszenia o rokowaniach i przyjmuje ją bez zastrzeżeń, 

      4)   proponowaną cenę netto i sposób jej zapłaty, podpis,

c) przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu 14.09.2016 r.:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolami planu MN2 i KDW,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

 • pisemną informację, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 • pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki,

 • aktualny odpis z CEIDGlub z KRS - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa Spółki),

 • notarialne pełnomocnictwa przez pełnomocników,

 • pisemne oświadczenie, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 • pisemną zgodę drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w rokowaniach w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika rokowań nie obowiązujerozdzielność majątkowa, a do rokowań przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemną informację o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

 • pisemne oświadczenie, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

7. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

8. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

9. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z  osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone        w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

11. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

12. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia  w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

13. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań  (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu gruntu.

 

14. Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, pomniejszona  o wpłaconą zaliczkę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu z należnym podatkiem od towarów i usług  pomniejszonej o  wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

16. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

17. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania          odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu

zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,                

e) wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym w terminie 5 lat od

dnia zawarcia aktu notarialnego, niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustanowienia dodatkowej opłaty  obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu,  

f) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wraz z podatkiem od towarów i usług. 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

18. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490), kodeks cywilny.

 

Opr. B.Łatka, tel. (32) 244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. L.Mierosławskiego (dz.nr 1302) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:08.07.2016 14:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:07.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:08.07.2016 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 83