AGN.6871.1.64.2013

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej.

 

I. Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości  gruntowych, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Borówkowej,

 

1) o powierzchni 2408 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2185/1 o powierzchni 848 m2, użytek „LzVI”, i 2186/1 o powierzchni 1007 m2, użytek „LzVI”, KW Nr GL1S/00018068/1, 2182/2 o powierzchni 383 m2, użytek „LzVI”, i 2183/2 o powierzchni 170 m2, użytek „LzVI”, KW Nr GL1S/00008201/3,

 

2) o powierzchni 2440 m2, obejmujących tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2187/1 o powierzchni 1176 m2, użytek „LzVI” i 2188/1  o powierzchni 1229 m2, użytki: „Bp i LzVI”, KW Nr GL1S/00018068/1, 2184/2 o powierzchni 35 m2, użytek „LzVI”, KW Nr GL1S/00008201/3,

 

zapisane na karcie mapy 3 obręb Kochłowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są od wpisów).

 

Zbywane działki są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04.05.2016 r.

 

II. W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.  2006 r. z późn. zm., zbywane nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowo -usługowej (symbol planu MNU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne:     

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie, bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- obiekty związane z działalnością ogrodniczą, sadowniczą.

 

Na podmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji, lokalizacji nowych obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji baz, składów, stacji paliw, realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych. Minimum 30 % powierzchni terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.

 

       Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń).

 

III. Nieruchomości o powierzchni 2408 m2 położone są w sąsiedztwie terenów zadrzewionych, posiadają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu zróżnicowana – występują nierówności wymagające niwelacji. Niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych działkach i na terenach sąsiednich. Na terenie nieruchomości występuje  gęste zadrzewienie. Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew  i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Dojazd do nieruchomości winien odbywać się drogą wewnętrzną ulicą Borówkową z drogi publicznej ul. Wrzosowej lub z ul. Wyzwolenia przez drogę wewnętrzną ul. Szyb Artura.

 

     Przez zbywany teren przebiegają dwa niezidentyfikowane wodociągi, nie stanowiące własności ani nie będące w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o. o. w Rudzie Śląskiej. W celu doprowadzenia wody należy zaprojektować i wykonać  w drodze dojazdowej pierścieniowy układ sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejącego wodociągu o średnicy 160 mm w ul. Wyzwolenia i projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm. W rejonie zbywanych działek brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta, w związku z czym wody opadowe należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien dokonać odwodnienia połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

 

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. W przyszłości będzie istniała możliwość podłączenia przedmiotowych działek do sieci kanalizacyjnej. Do czasu przejęcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. kanalizacji jw. włączenie ścieków bytowych będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody jej inwestora tj. „DOMBUD” S. A. w Katowicach.

 

Wzdłuż istniejących i projektowanych przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno–ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Rudzie Śląskiej.

 

Najbliższe źródło  gazu ziemnego (po  przeliczeniu  opłacalności  inwestycji) mogą stanowić gazociągi niskiego ciśnienia  ułożone w  ulicach Wyzwolenia  i  Wrzosowej. Przez  nieruchomość przebiegają    linie   napowietrzne  110  kV   relacji  Halemba-Walenty, Halemba-Lech.  Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Dla dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.       

 

Nieruchomości o powierzchni 2440 m2 położone są w sąsiedztwie terenów zadrzewionych, od strony wschodniej usytuowany jest budynek mieszkalny, a dalej obiekty magazynowe. Nieruchomości posiadają nieregularny kształt zbliżony do litery C. Konfiguracja terenu zróżnicowana – występują nierówności wymagające niwelacji, wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości znajduje się ok. 1,5 m uskok. Niwelacja terenu powinna zostać ujęta  w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych działkach i na terenach sąsiednich. Na terenie nieruchomości występuje gęste zadrzewienie. Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).

 

Dojazd do nieruchomości winien odbywać się drogą wewnętrzną ulicą Borówkową z drogi publicznej ul. Wrzosowej lub z ul. Wyzwolenia przez drogę wewnętrzną ul. Szyb Artura. Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu dopuszcza możliwość lokalizacji zjazdu na działkę nr 2188/1 z ulicy Szyb Artura.

 

Przez zbywany teren przebiegają niezidentyfikowane wodociągi, nie stanowiące własności ani nie będące  w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Rudzie Śląskiej. W celu doprowadzenia wody należy zaprojektować i wykonać w drodze dojazdowej pierścieniowy układ sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejącego wodociągu o średnicy 160 mm w ul. Wyzwolenia i projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm. W rejonie zbywanych działek brak jest kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta, w związku z czym wody opadowe należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Można również rozważyć możliwość gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Inwestor winien dokonać  odwodnienia  połaci  dachowych  oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. W przyszłości będzie istniała możliwość podłączenia przedmiotowych działek do sieci kanalizacyjnej. Do czasu przejęcia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. kanalizacji jw. włączenie ścieków bytowych będzie możliwe pod warunkiem uzyskania zgody jej inwestora, tj. „DOMBUD” S. A. w Katowicach. Wzdłuż istniejących i projektowanych przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki  wodno – ściekowej oraz odwodnienie terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z  o. o. w Rudzie Śląskiej. 

           Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Dla dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Najbliższe źródło gazu ziemnego (po przeliczeniu opłacalności inwestycji) mogą stanowić gazociągi niskiego ciśnienia ułożone w ulicach Wyzwolenia i Wrzosowej.     

 

Zbywane nieruchomości położone są na terenie górniczym KWK „Halemba – Wirek”, w którym prognozuje się wystąpienie III kategorii terenu górniczego. Prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 1,6 m. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni. Stosunki wodne mogą ulec zmianie. 

 

Nieruchomości podlegają przepisom ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015, poz. 909 ze zmianami).

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Przedmiotowe nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy a także ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew  i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem. Ponadto nabywcy nieruchomości zobowiązany będą do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, nie wskazanych  na mapie  urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 223) z pełną treścią ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Zaleca się, aby uczestnicy przetargu dokonali wizji lokalnej w terenie oraz uzyskali na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być im konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

IV. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu oraz wadia dla poszczególnych nieruchomości wynoszą odpowiednio:

- dla nieruchomości o powierzchni 2408 m2 – 288.000,00 zł,  14.400,00 zł,

- dla nieruchomości o powierzchni 2440 m2 – 280.000,00 zł,  14.000,00 zł.

Osiągnięte w przetargu ceny gruntu będą stanowić podstawę do ustalenia: 

- pierwszych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. cen, płatnych nie później niż do dnia zawarcia umów notarialnych,

- opłat rocznych w wysokości 1 % tych cen, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsze opłaty oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

 

Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktów notarialnych. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

V. Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2016 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 10.08.2016 r. wpłaty wadium w wysokości podanej w pkt. IV przelewem na  konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,  Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium –  ul.Borówkowa” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo - 16oo, czwartek 8oo - 18oo, piątek 8oo – 14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium.

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość uczestników przetargu,

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- czy nieruchomości będą nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli grunt będzie nabywany przez jednego z małżonków,

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

VI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie - dla nieruchomości o pow. 2408 m2 wynosi 2.880,00 zł,

- dla nieruchomości o pow. 2440 m2 wynosi 2.800,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

VII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

VIII. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w  przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

 

Wygrywający  przetarg ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

IX. Pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umów notarialnych (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej  o wpłacone  wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

XI. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomości nabywcom w terminie  30 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

XII. Nabywcy gruntu zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

 

1. dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

2. wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu,

3. uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

4. zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie na zbywanym gruncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, w ciągu pięciu lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 

5. uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, począwszy od 2017 roku. 

 

            Po zawarciu aktu notarialnego nabywcy zobowiązani będą do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

            Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.  

 

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie  

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1490),

kodeks cywilny.  

 

Oprac. E. Konarzewska, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Borówkowej - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.07.2016 11:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:08.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.07.2016 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 137