PGN.6871.1.111.2015

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH PRZY ULICY NOBLISTÓW ŚLĄSKICH Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

 

1. Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Noblistów Śląskich, stanowiące działki nr:

- 1270/93 o powierzchni 750 m², użytek RV,

- 1273/93 o powierzchni 751 m², użytek RV,

 obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. ww. działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).

Osoby przystępujące do przetargu były zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem  MN1.

 

3. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest poprzez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych. W celu lokalizacji zjazdu z ulicy Noblistów Śląskich należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowe – wodociąg o średnicy 150 mm, ułożony wzdłuż ul. E. Kokota; doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z nowo budowanego wodociągu o średnicy 160 mm, położonego wzdłuż ul. E. Kokota; alternatywnie doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z prywatnego wodociągu o średnicy 90 mm, ułożonego wzdłuż ul. Wiosennej, po uprzednim uzyskaniu zgody jego właściciela.

W przedmiotowym rejonie brak jest sieci kanalizacyjnej; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje budowę kanalizacji sanitarnej w tym rejonie; do czasu jej wybudowania ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego -  uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub  umieszczenia  nasadzeń nad miejscem ułożenia urządzenia.

Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- energetyczna - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; istniejące linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami własności TAURON S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE,

- gazowe - gazociąg PE 160 mm położony ul. Edmunda Kokota, PE 63 mm ułożony wzdłuż ul. Wiosennej.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej. W pobliżu przedmiotowych działek znajdują się sieci ciepłownicze będące własnością ZCP „Carbo-Energia” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Orange Polska  z siedzibą w Gliwicach nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.) Oddział KWK „Bielszowice” istnieje możliwość wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:

- działki  położone są na terenie górniczym Oddziału KWK „Bielszowice”, w którym prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego,

-  prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax – 0,3 m dla działki nr 1270/93 i Wmax – 0,2 m dla działki nr 1273/93,

- istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego w zakresie II stopnia intensywności według skali GSI-GZW o następujących parametrach:

            a/ PGV nie przekroczy 17 mm/s,

            b/ PGA nie przekroczy 400 mm/s2,

- stosunki wodne ulegną zmianie,  występują złoża innych kopalin,  nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe itp.

W rejonie  obejmującym przedmiotowe nieruchomości występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować zmianę kategorii terenu górniczego.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowej nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej; zaleca się również stosowanie tradycyjnych materiałów  w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła  klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń). Równocześnie zgodnie z §15 ust 2 lit. e planu na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.

Usunięcie drzew i krzewów  - za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).Utrzymanie czystości i porządku oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015. 1422 ).

Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

            Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.  

            Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 23.02.2016 r.

Nieruchomości podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (Dz. U. 2013. 1205 j.t. z późn. zm.). Nabywcy  są zobowiązani złożyć wnioski
o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomościach. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

- dla działki nr 1270/93 -  94.000,00 zł,

- dla działki nr 1273/93 –  94.000,00 zł.

Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny,

- opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego - wynoszących 1% ceny.

Pierwsza  opłata  oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłat rocznych  może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie w terminie do dnia 19.08.2016 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dz. nr 1270/93 – 4.700,00 zł,

- dz. nr 1273/93 – 4.700,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Noblistów Śl. dz. nr ....” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą nabywanej nieruchomości,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które nabywają nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienia wynoszą dla działek:

- nr 1270/93 – 940,00 zł,

- nr 1273/93 – 940,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umów notarialnych
i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktów notarialnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponoszą wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umów (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty I opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska  zobowiązuje się wydać  nabywcy w terminie 30 dni od daty zawarcia  umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

12. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić  podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej  użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

f) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,

g) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

opr: Stanisława  Belzyt, wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Noblistów Śląskich (dz.nr 1270, 1273) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:18.07.2016 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:14.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:18.07.2016 09:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 64