AGN.6871.1.78.2015

 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU U ZBIEGU ULIC ŻWIRKI I WIGURY / RYSZARDA MAGDZIORZA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza, stanowiąca działkę nr 4281/291 o powierzchni 1221 m², użytek Bp, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisana w KW nr GL1S/00014615/3 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Przetargi, które odbyły w dniach 01.03.2016 r. i 23.05.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol planu MW1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MW1.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usługowej, jest porośnięta drzewami  i krzewami.

Działka posiada dostęp do dróg publicznych ulic Żwirki i Wigury oraz Ryszarda Magdziorza.
W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg
i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), obiekty budowlane powinny być usytuowanie w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic Żwirki i Wigury oraz Ryszarda Magdziorza.

 

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- energetyczne – linie kablowe nN i oświetleniowa; istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne  nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji  z urządzeniami energetycznymi  należy wykonać zgodnie z przepisami
i normami BHP i PBUE; prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Na ww. terenie TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych, mogą się natomiast znajdować urządzenia elektroenergetyczne WN
i teletechniczne nie będące własnością Spółki.

- teletechniczna – w przypadku  kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić
o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia  istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

 - wodociągowa – o średnicy 90 mm.

 

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowe - o średnicy 90 mm wzdłuż ul. Magdziorza, o średnicy 80 mm wzdłuż ul. Żwirki
i Wigury,  z których może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjne - o średnicy 600 mm wzdłuż ul. Magdziorza, o średnicy 200 mm wzdłuż ul. Żwirki
i Wigury, do których można odprowadzać ścieki bytowe.

Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić  teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem
i  wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio na miejscem ułożenia urządzenia.

Przy zawarciu umowy notarialnej - nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem wpisu do księgi wieczystej. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

 • prawie lokalizacji sieci wodociągowej na działce  nr 4281/291 pod powierzchnią gruntu,
 • prawie nieograniczonego dostępu  uprawnionego do sieci wodociągowej w celu jej prawidłowej eksploatacji,
 • zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

-  kanalizacja deszczowa – o średnicy 500 mm, która może stanowić odbiornik wód deszczowych pochodzących ze zbywanej nieruchomości; należy przewidzieć retencjonowanie wód opadowych pochodzących z przedmiotowej działki; włączenie do ww. kanalizacji może odbyć się poprzez jedno przyłącze, na którym należy zabudować regulator przepływu o wydajności Qmax=1 dm3/s,

- energetyczne, linie kablowe i linie napowietrzne nN; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- gazowa – niskiego ciśnienia, ułożona wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury,

- teletechniczna – ułożona wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

            Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Pokój”(obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda – Ruch „Pokój”) informuje o możliwości wystąpienia
w okresie koncesyjnym tj. do 2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności  górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, gdzie KWK „Pokój” prognozuje wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu związane z eksploatacją KWK „Pokój” wyniosą Wmax  = 1,90 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego związanych z eksploatacją KWK „Pokój” wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤7mm/s-I st. GSI oraz przyspieszenia Amax≤220 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe KWK „Pokój”, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

            Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda – Ruch „Halemba”) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności  górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”,
w którym prognozuje się wystąpienie II (drugiej) kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax =1,6 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤80 mm/s2, stosunki wodne mogą ulec zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, np.: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji,  spowoduję kategorii deformacji powierzchni terenu.

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie ww. nieruchomości. Nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej.

            Usunięcie drzew i krzewów  - za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z  16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować
z zagospodarowaniem  terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z późn. zm.) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać poza granice terenu inwestycji.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyznaczenia do zbycia ww. nieruchomości z uwzględnieniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015. 1422 t.j.). 

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień
i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

             Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.01.2016 r.

 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki innych obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do III przetargu wynosi 106.000,00 zł .

 Cena działki  ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 26.08.2016 r. wpłaty wadium w wysokości  5.300,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – dz. nr 4281/291” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MW1,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.060,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

                Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. poz. 1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

opr: Stanisława  Belzyt, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury oraz R.Magdziorza (dz.nr 4281) - ogłoszenie trzeciego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.07.2016 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:20.07.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.07.2016 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 160