AGN.6871.1.000057.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Dr Jordana.

 

I. Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwóch niezabudowanych nieruchomości  gruntowych, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Dr Jordana, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 

1) 4031/107 o powierzchni 687 m2, użytek „Bp”, KW GL1S/00015719/9,

 

2) 3138/107 o powierzchni 647 m2, użytek „RV”, KW GL1S/00015720/9,

 

zapisanych na karcie mapy 4 obręb Bielszowice oraz w podanych księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej (działy III i IV wolne są od wpisów).

 

Zbywane działki są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.08.2016 r.

 

Nieruchomość nr 3138/107  podlega przepisom ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015, poz. 909 ze zmianami). Użytek rolny tej działki wytworzony jest z gleby pochodzenia mineralnego. Z tytułu wyłączenia tego gruntu z produkcji rolniczej nie będą naliczone żadne opłaty. Przyszły inwestor ma jednak obowiązek złożyć wniosek o wyłączenie tego gruntu z produkcji rolniczej. 

 

II. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.  2006 r., ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zm., nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach  z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną    i jednorodzinną (symbol planu MM2). Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety oraz inna funkcja usługowa stanowiąca uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże.

Na podmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji, lokalizacji nowych obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji funkcji produkcyjnej, baz, składów, stacji paliw i obsługi pojazdów, realizacji funkcji usługowej i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych. Minimum 30 % powierzchni terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %. 

Osoby przystępujące do przetargu winne zapoznać się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu. 

     Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów  w elementach wykończeniowych budynków.

 

III. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren jest niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami, częściowo ogrodzony (ogrodzenie działek sąsiednich). Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości).Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 09.06.2016 r.

 

     Działki posiadają zróżnicowaną konfigurację terenu. Niwelacja terenu pod projektowane obiekty powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanych działkach i na terenach sąsiednich.

 

      Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Dr Jordana. W celu wykonania zjazdu z drogi publicznej należy wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem  o wydanie warunków lokalizacji zjazdu. Obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości, co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Dr Jordana.

           

    Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 110 mm,  a ścieki bytowe można odprowadzić do kanału 250 mm – ułożonych wzdłuż ul. Dr Jordana.  W pobliżu nieruchomości nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych. Istniejąca kanalizacja ogólnospławna przebiegająca wzdłuż ul. Dr Jordana nie może stanowić odbiornika dla wód pochodzących z odwodnienia parcel  z uwagi na ograniczone zdolności hydrauliczne. W związku z powyższym wody opadowe  i roztopowe z odwodnienia zbywanych działek można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione. Wzdłuż przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Uzgodnienia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej należy prowadzić  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. 

 

Wzdłuż ul. Dr Jordana, przy zachodniej granicy działki nr 4031/107, przebiega teletechniczna napowietrzna linia słupowa. W rejonie zbywanych nieruchomości brak jest infrastruktury ciepłowniczej. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg niskiego ciśnienia DN200 stal znajdujący się w ulicy Dr Jordana. O określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej należy wystąpić z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej.

                                                

Zgodnie z opinią TMG-16-341/216 z dnia 17.03.2016 r. nieruchomości położone są na terenie górniczym Oddziału byłej KWK „Bielszowice”, w którym prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego. W okresie koncesyjnym, tj. do dnia 31.08.2020 r. prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść:  

dla działki nr 4031/107 – Wmax = 0,2 m,

dla działki nr 3138/107 – Wmax = 0,3 m.

Istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego w zakresie II stopnia intensywności według skali GSI-GZW o następujących parametrach:

dla działki nr 4031/107 - PGV nie przekroczy 11 mm/s, PGA nie przekroczy 250 mm/s2,

dla działki nr 3138/107 - PGV nie przekroczy 11 mm/s, PGA nie przekroczy 300 mm/s2.

Stosunki wodne ulegną zmianie. Występują złoża innych kopalin. Nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla przedmiotowej inwestycji, w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe itp. W rejonie zbywanych działek występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu  o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować zmianę kategorii terenu górniczego.  

 

Przedmiotowe nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt winni zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m. in. wykonaniem zjazdu z drogi publicznej.

 

Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych, nie wskazanych  na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.    

 

Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.   

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 223) z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia oraz wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Zaleca się, aby uczestnicy przetargu dokonali wizji lokalnej w terenie oraz uzyskali na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być im konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

IV. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu oraz wadia dla poszczególnych nieruchomości wynoszą odpowiednio:

 

- dla działki nr 4031/107 – 95.000,00 zł, 4.800,00 zł,

- dla działki nr 3138/107 - 89.000,00 zł, 4.500,00 zł.

Osiągnięte w przetargu ceny gruntu będą stanowić podstawę do ustalenia: 

- pierwszych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. cen, płatnych nie później niż do dnia zawarcia umów notarialnych,

- opłat rocznych w wysokości 1 % tych cen, płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Pierwsze opłaty oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

 

Nabywcy nieruchomości będą zobowiązani do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktów notarialnych. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

V. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2016 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 27.09.2016 r. wpłaty wadium w wysokości podanej  w pkt. IV przelewem na  konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,  Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium –  ul. Dr Jordana” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo - 16oo, czwartek 8oo - 18oo, piątek 8oo – 14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium.

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość uczestników przetargu,

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia                       o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- czy nieruchomości będą nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej  zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu,

jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli grunt będzie nabywany przez jednego z małżonków,

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

VI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie - dla działki nr 4031/107 – 950,00 zł,

- dla działki nr 3138/107 - 890,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

 

VII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres  7 dni.

 

VIII. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu  (w  przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

 

Wygrywający  przetarg ponosić będą wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

 

IX. Pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów   i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umów notarialnych (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej     o wpłacone  wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

XI. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomości nabywcom w terminie 30 dni od daty zawarcia aktu notarialnego.

 

XII. Nabywcy gruntu zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

 

1. dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

 

2. wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu,

 

3. uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

 

4. zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie na zbywanym gruncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, w ciągu pięciu lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 

 

5. uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, począwszy od 2017 roku. 

 

            Po zawarciu aktu notarialnego nabywcy zobowiązani będą do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:   

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie 

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  

zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1490),

kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała  Elżbieta Konarzewska   tel. 2230. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. dr Jordana (dz.nr 4031 i 3138) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.08.2016 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:26.08.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.08.2016 14:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 86