AGN.6871.1.60.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

 

1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, obręb  Kochłowice   k.m. 4, stanowiącej działkę 2058/32 o powierzchni 905 m², użytek RIVb, PSIV   zapisaną w księdze wieczystej  nr GL1S/00011360/9 (działy  III i IV są wolne od wpisów).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu  23.05.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną                 w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomość  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu  MN1).

 

3. Działka jest niezagospodarowana, porośnięta trawą, posiada nieregularny kształt, jest położona                   w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,

  Dojazd do  działki z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać się poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić  odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe.

Zgodnie z opinia Wydziału Urbanistyki i Architektury zabudowa działki jest ograniczona z uwagi na wyznaczoną linię zabudowy

  W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa, o średnicy 90 mm  ułożona wzdłuż ulicy Wireckiej, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że na zbywanym terenie brak jest sieci kanalizacyjnej, która umożliwiałaby odprowadzanie ścieków. Spółka planuje uzbrojenie terenu oraz rozważa dalszą rozbudowę sieci w omawianym obszarze. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianych zbiorników bezodpływowych.

W pobliżu przedmiotowych nieruchomości nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, w związku z czym  wody opadowe i  roztopowe z odwodnienia parceli należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do  zbiornika retencyjnego.  Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.. Dokonywanie zmiany naturalnego wpływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione.

Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów        i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

- energetyczna – linia energetyczna nN ułożona wzdłuż  ul. Jeżynowej; dla zapewnienia dostawy energii niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie inwestycyjnym nie posiada  żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, natomiast mogą się znajdować urządzenia  elektroenergetyczne

i  teletechniczne niebędące  własnością  Spółki.

      Telekomunikacja Polska  - na przedmiotowym terenie brak jest urządzeń telekomunikacyjnych .

      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej,  a także nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

      Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie eksploatuje na terenie działek inwestycyjnych sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia. Najbliższe  źródło gazu stanowi gazociąg n/c DN225 PE znajdujący się w ulicy Wyzwolenia.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. 1422).

       Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie nieruchomości.

       Kompania Węglowa S.A. Odział KWK „Halemba-Wirek” (obecnie Polska Grupa Węglowa sp. z o.o. KWK „Ruda”) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym tj. do 31.08.2020 r. następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomości położone są na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, gdzie prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego, obniżenia terenu mogą wynieść  Wmax = 1,50 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości max a≤ 200 mm/s2 , stosunki wodne mogą ulec zmianie. Na przedmiotowym terenie nie występują złoża innych kopalin, wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji górniczej, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji spowoduje zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu. 

         Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających         z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).    

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na zbywanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Na zbywanym terenie nie były prowadzone badania geotechniczne i brak jest wiedzy o ewentualnych pozostałościach w gruncie po wyburzeniu wcześniejszej zabudowy. W przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji               w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień            i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

5. Zbywana działka podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)

Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 29.03.2016 r.

 

6. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu    wynosi –   87.000,00 zł

  Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:

-  pierwszej  opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,

-  opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia. 

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie                 o gospodarce nieruchomościami.

 Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 28.09.2016 r. wpłaty wadium w wysokości -  4.400,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Wirecka działka nr ………” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14       w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości     i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia            o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu   w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa,

       a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących     działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi   -    870,00 zł

 

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację     o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

10. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi        o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców               w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -            w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

11. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym  podatkiem od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy (aktualnie 23%) podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej  umowy zbycia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty                                                                         ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) wystąpić o wyłączenie  gruntu z produkcji rolniczej,

e) zakończyć zabudowę, tj. wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym       w okresie  5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

f) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

g) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

Nabywca  będzie zobowiązany udostępniać nieruchomości w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

14. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .

 

15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała:  Karina Grojec - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wireckiej (dz.nr 2058) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:31.08.2016 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.08.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:31.08.2016 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 82