KO.6220.30.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości informację, że:

 

  1. Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2 (działka nr 3483/68).

  2. Na wniosek z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu do Urzędu 7 grudnia 2015 r.), uzupełniony pismemz dnia 3 lutego 2016 r. LOGO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2 (działka nr 3483/68), Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 11 lutego 2016 r. znak KO.6220.30.2015 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia jw.

  3. Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2 (działka nr 3483/68). Organem właściwym  do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Ruda Śląska z uwzględnieniem Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.4242.14.2016.JW2 oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Rudzie Śląskiej z dnia 15 marca 2016 r., znak ONS/NZ-523/6Ś/1157/2120/16.

  4. Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2  na działce nr 3483/68 wraz z uzupełnieniem oraz Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta,  tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 800 do godz.1600, czwartek od godz. 800 do godz.1800, w piątek  od godz.800 do 1400.

  5. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 13 września 2016 r. do dnia  3 października 2016 r. w formie:

- ustnej,
- pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa  Urzędu  Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:wosig@ruda-sl.pl.

      6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

Informację przygotowała: Leokadia Masłowska - tel. 4030

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wezwanie do wypowiedzenia w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.09.2016 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:07.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:16.11.2016 11:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 132