AGN.680.1.64.2011

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – WIRKU PRZY ULICY ŻWIRKI I WIGURY Z PRZEZNACZENIEM POD DROGĘ DOJAZDOWĄ.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową - jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Żwirki i Wigury, stanowiąca niezabudowaną działkę nr 4390/291 o powierzchni 124 m², użytki: Bp i LzIV, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, KW nr GL1S/00048780/7 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Do uczestnictwa w rokowaniach uprawnieni są właściciele działek nr:

- 1934/291 –  KW nr GL1S/00028655/6,

- 1933/291 –  KW nr GL1S/00002906/3,

dla których zbywana nieruchomość stanowi drogę dojazdową z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury.

Przetargi, które odbyły się w dniach  11.04.2016 r., 23.06.2016 r. i 08.08.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami ww. działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MM2.

 

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, posiada nieregularny kształt, znajduje się na niej pozostałość po murowanym ogrodzeniu.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Żwirki i Wigury. W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Przez nieruchomość przebiegają sieć:

- kanalizacyjna – o średnicy 200 mm, do której może nastąpić odprowadzanie ścieków bytowych.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa - o średnicy 80 mm wzdłuż ul. Żwirki i Wigury,  z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacji sanitarnej - o średnicy 200 mm wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, do której można odprowadzać ścieki bytowe. Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić  teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i  wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio na miejscem ułożenia urządzenia.

- kanalizacji deszczowej – o średnicy 500 mm wzdłuż ul. 1 Maja i Magdziorza, które mogą stanowić odbiornik dla wód deszczowych pochodzących z opiniowanej nieruchomości; należy przewidzieć retencjonowanie wód opadowych pochodzących z przedmiotowej działki; włączenie do ww. kanalizacji może odbyć się poprzez jedno przyłącze, na którym należy zabudować regulator  przepływu o wydajności Qmax=1 dm3/s.

Przy zawarciu umowy notarialnej - nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem wpisu do księgi wieczystej. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

 • prawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej na działce nr 4390/291 i pod powierzchnią gruntu,
 • prawie nieograniczonego dostępu  uprawnionego do sieci kanalizacyjnej w celu jej prawidłowej eksploatacji,
 • zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci kanalizacyjnej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

- energetyczne, linie kablowe i linie napowietrzne nN; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- gazowa – niskiego ciśnienia, ułożona wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury.

            Orange Polska Hurt nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych w rejonie przedmiotowej działki.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej.

            Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Pokój” (obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Ruda – Ruch „Pokój”) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym tj. do 2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności  górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym byłej KWK „Halemba-Wirek”, gdzie KWK „Pokój” prognozuje wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu związane z eksploatacją byłej KWK „Pokój” wyniosą Wmax  = 1,90 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego związanych z eksploatacją KWK „Pokój” wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤7mm/s-I st. GSI oraz przyspieszenia Amax≤220 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe KWK „Pokój”, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

            Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” (obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Ruda – Ruch „Halemba”) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności  górniczej: prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 1,6 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenie drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤80 mm/s2, stosunki wodne mogą ulec zmianie, nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla wnioskowanej inwestycji, np.: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduję zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu.

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie ww. nieruchomości.

            Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

             Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11.02.2016 r.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik rokowań na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do rokowań. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi  11.000,00 zł.

Cena działki  ustalona w rokowaniach  zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży

 

5. Rokowania odbędą się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie do dnia  11.10.2016 r.:

a) dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 550,00 zł  przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400z  dopiskiem „zaliczka - ul. Żwirki i Wigury”,

b) złożą w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach – ul. Żwirki i Wigury” zawierającą:

-  imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do rokowań, podpis  (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie uczestnictwa
w rokowań z podaniem określonych udziałów w prawie własności składają i podpisują wszystkie osoby wpisane w księdze wieczystej),

-   aktualny odpis z CEIDG  lub z KRS - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości (dopuszczalny jest wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości),

-   kopię dowodu wpłaty zaliczki,

-   proponowaną cenę  i sposób jej zapłaty, podpis,

-  pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu zaliczki.

Komisja po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki rokowań, dokona kwalifikacji do uczestnictwa w rokowaniach. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w rokowaniach zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (na II piętrze obok pokoju 217) w dniu 14.10.2016 r.

c) przedłożą Komisji przeprowadzającej rokowania w dniu 18.10.2016 r.:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika rokowań,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o rokowaniach i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MM2,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które nabywają nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • pisemną informację, czy uczestnik rokowań jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • notarialne pełnomocnictwo przez pełnomocników.

 

6. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

 

7. Komisja przeprowadzająca rokowania, zwana w dalszej części ogłoszenia „Komisją”, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

8. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań zawartych w niniejszym ogłoszeniu o rokowaniach,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,

d) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

9. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.  Dodatkowe  propozycje uczestników rokowań złożone
w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

10. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

11. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

 

12. Uczestnik rokowań może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

13. Organizator rokowań ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego rokowania, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia rokowań
(w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia zakończenia rokowań, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).  Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty
i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu gruntu.

 

14. Cena zakupu nieruchomości, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny zakupu gruntu z należnym podatkiem od towarów i usług  pomniejszonej o  wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają rokowania, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach.   

 

16. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

c) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

         

 Nabywca będzie również zobowiązany do:

- ustanowienia nieodpłatnej służebność  przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, opisanej w ust. 3 niniejszego ogłoszenia,

- udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

            Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

17. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Opracowała: Stanisława  Belzyt, wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury (dz.nr 4390) - ogłoszenie rokowań.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.09.2016 10:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogdan Skrzyposzek
Data na dokumencie:07.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.09.2016 10:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 79