AGN.6871.1.48.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ulicy Czarnoleśnej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

                          

1. Przedmiotem zbycia w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu, obręb  Nowy Bytom   k.m. 1, obejmującej działkę nr  3309/44 o powierzchni 1944 m², użytek Bz,  zapisaną   w księdze wieczystej  nr GL1S/00011242/6 (działy  III i IV są wolne od wpisów).

Pierwszy przetarg odbył się 26.07.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną                  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomość  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu  MM2 ).

3. Działka jest niezagospodarowane, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obiektów sportowych, posiada regularny kształt jest  porośnięta trawą i drzewami.

Dojazd do nieruchomości  z drogi publicznej ul. Czarnoleśnej zapewniony jest poprzez działkę nr 3313/44  KW GL1S/00013985/0 własności Gminy Miasta Ruda Śląska.

 

Przez działkę przebiegają   sieci:

- wodociągowa o średnicy 40 mm,  z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- energetyczna  - linia kablowa nN ,

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- kanalizacyjna, o średnicy 200 mm,  do której   może nastąpić odprowadzenie ścieków bytowych;  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że na zbywanym terenie brak jest kanalizacji deszczowej, w związku z czym,  mając na względzie zagospodarowanie jak największej ilości wody w miejscu opadów atmosferycznych, należy rozważyć możliwość odwodnienia nieruchomości na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego. Wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp.      z o.o. w Rudzie Śląskiej. Na nieruchomościach należy ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa polegającą na:

- prawie lokalizacji sieci wodociągowej na obu zbywanych działkach pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu do sieci wodociągowej w celu prawidłowej jej eksploatacji,

- zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednie jest zabronione.

- telekomunikacyjna – ułożona wzdłuż ul. Czarnoleśnej będąca własnością ORANGE Polska,

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie inwestycyjnym nie posiada  żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, natomiast mogą się znajdować urządzenia  elektroenergetyczne

i  teletechniczne niebędące  własnością  Spółki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej na przedmiotowym terenie. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej przebiegającej w pobliżu przedmiotowej nieruchomości.

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej potwierdza w sąsiedztwie zbywanego terenu  przebieg czynnej i projektowanej sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 CN1,6 MPa  i sieci niskiego ciśnienia. Spółka potwierdza również przebieg nieczynnego gazociągu jednocześnie informując, że planowana jest przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia jw. przy ul. Czarnoleśnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. ,  poz. 1422).

Kompania Węglowa S.A. Odział KWK „Pokój”(obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym byłej KWK „Pokój” obecnie KWK „Ruda”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej, nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu,  istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤9mm/s – 1 st GSI oraz przyspieszenia Amax≤240mm/s2 , stosunki wodne nie ulegną zmianie. Na przedmiotowym terenie nie występują złoża innych kopalin, na działce występuje stary zlikwidowany szyb.  W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.  

Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej pozytywnie opiniuje możliwość zbycia  przedmiotowej nieruchomości Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków. Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek. 

           Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających         z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).    

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie były prowadzone badania geotechniczne i brak jest wiedzy o ewentualnych pozostałościach w gruncie po wyburzeniu wcześniejszej zabudowy.

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji               w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień            i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

5. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18.05.2016 r.

6. Cena wywoławcza (netto) do II przetargu  wynosi –   188.000,00 zł

 Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do ustalenia:

-  pierwszej  opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,

-  opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie                 o gospodarce nieruchomościami.

 Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 19.10.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 9.400,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Czarnoleśna działka nr ………” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14       w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości     i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia            o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MM2,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu   w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa,

       a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących     działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.880,00 zł.

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację     o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

10. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi        o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców               w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -            w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

11. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnym  podatkiem od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy (aktualnie 23%) podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej  umowy zbycia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty                                                                         ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

e) zakończyć zabudowę, tj. wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym       w okresie  5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

f) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

g) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wraz z podatkiem od towarów i usług.

Nabywca  będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

14. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .

 15. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst

jednolity.), kodeks cywilny.

Opracował : Karina Grojec tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (dz.nr 3309) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:14.09.2016 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:13.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:14.09.2016 15:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 96