PGN.6871.1.69.2012

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – RUDZIE PRZY ULICY CYPRIANA NORWIDA Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1991 m2, położona w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida, obręb Ruda, karta mapy 9,  obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:

- 2504/78 o powierzchni 1723 m², użytek Bz, KW nr  GL1S/00006012/7 (działy III i IV są wolne od wpisów),

- 2517/78 o powierzchni 268 m², użytek Bz, KW nr  GL1S/00006089/7 (w dziale III figuruje wpis – nieodpłatna służebność przesyłu, dział IV  ww. księgi jest wolny od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta z dnia 13 maja 2010 r. z dnia 13 maja 2010 r. Nr 1096/LXI/2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 133 poz. 2202  działka nr 2504/78 oraz część działki nr 2517/78 stanowią tereny produkcyjno-składowe oraz usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-usługowe oraz usługowe w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 kw., usługi logistyczne z następującym przeznaczeniem dopuszczalnym:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) trasy i urządzenia komunikacyjne oraz obsługi pojazdów (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe, stacje paliw itp.),

c) zieleń urządzona, zadrzewienia, zakrzewienia,

d) obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe (symbol planu PU6).

Pozostała część nieruchomości nr 2517/78 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolami  PU6 i KDW.

 

3. Zbywana nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta drzewami i krzewami. Jej sąsiedztwo stanowi zabudowa garażowa oraz tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową.

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do żadnej z dróg publicznych. Dostęp do drogi publicznej ulicy Norwida zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działkach nr: 2521/73, KW nr GL1S/00005573/0, 2518/78, KW nr GL1S/00006089/7 i 1810/92 KW nr GL1S/00006105/6, przez które przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Przez nieruchomość  przebiegają sieci:

- kanalizacja deszczowa do której można skierować wody opadowe i roztopowe pochodzące  z odwodnienia przedmiotowych działek; z uwagi na ograniczone  możliwości hydrauliczne ww. kanalizacji w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie  wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem Ø 160 mm (lub mniejszym); w przypadku braku możliwości  odprowadzania wód opadowych do gruntu lub na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć  retencjonowanie wód opadowych; na przyłączu należy zabudować regulator przepływu  wód deszczowych o przepływie maksymalnym Qmax=4,00l/s.

Nabywca będzie zobowiązany ustanowić na działce nr 2504/78 nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Miasta Ruda Śląska (właściciela kanalizacji deszczowej); obciążenie działki polegać będzie na:

- umożliwieniu zarządcy sieci kanalizacji deszczowej dostępu w każdym okresie czasu do zainstalowanych przewodów kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających wody opadowe w celu ich eksploatacji, remontów względnie przebudowy,

-  zakazie zabudowy oraz trwałych nasadzeń w odległości licząc od skrajni przewodu:

 • 2m od trwałych nasadzeń odnosząc się do punktu środkowego nasadzenia,
 • 4m od budynków, odnosząc się do linii rzutu ław fundamentowych oznaczonych na podkładzie geodezyjnym,
 • 1,5m od ogrodzeń, odnosząc się do linii ogrodzenia oznaczonej na podkładzie geodezyjnym;

Niespełnienie ww. warunków wiąże się z koniecznością przebudowy infrastruktury kanalizacji deszczowej kosztem i staraniem nabywcy działki (inwestora) w inne miejsce, umożliwiające jej dalszą eksploatację oraz bezpieczny dostęp w przypadku konieczności  ewentualnego jej remontu z wykonaniem robót ziemnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami).

Rzeczywisty przebieg kanalizacji deszczowej w terenie może odbiegać od przebiegu sieci deszczowej zaznaczonej na geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w związku z czym przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego należy zinwentaryzować omawianą sieć.

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jest zabronione.

Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Nabywca działek zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem o szczegółowe warunki przyłączenia sieci wod-kan określając przewidywane zużycie wody.

- energetyczne – linie kablowe SN, istniejące linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z przedmiotowymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE; dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące  własnością TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach.

- gazociąg – n/c DN150,  który może  stanowić źródło gazu.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa – ułożona w ul. Norwida o średnicy 63 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

- prywatne przyłącze kanalizacyjne - do którego można odprowadzać ścieki bytowe po uprzednim uzyskaniu zgody jego właściciela oraz pod warunkiem, że stan techniczny sprawdzony przez osobę z uprawnieniami jest dobry, a przepustowość przyłącza wystarczająca.

Alternatywnie ścieki bytowe można odprowadzać do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego – uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Rozwiązanie  gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie terenu i połaci dachowych należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

- energetyczne;

- gazowe;

- ciepłownicza, do której istnieje możliwość podłączenia.

Orange Polska Hurt z siedzibą w Gliwicach nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych na przedmiotowym terenie.

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK „Pokój” informuje o możliwości wystąpienia, w okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:

- nieruchomość znajduje się w terenie górniczym KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej  eksploatacji górniczej,

- górotwór w przedmiotowym rejonie osiągnął stan asymptotyczny i w następnych latach nie przewiduje się obniżenia terenu,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤5mm/s – I st. GSI oraz przyspieszenia Amax≤80mm/s2,

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,

- nie występują złoża innych kopalin.

W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, który eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Zaleca się, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor powiadamiał o tym fakcie przedsiębiorcę i umożliwiał  mu udział w odbiorach robót związanych z wykonaniem ewentualnych zabezpieczeń przed wpływami  eksploatacji górniczej.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Realizacja na przedmiotowym terenie przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć ujętych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), wymaga uzyskania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji  przedsięwzięcia. Inwestor winien uzyskać decyzję przed uzyskaniem pozwolenia lub dokonania zgłoszenia na budowę. Ww.  decyzję zgodnie z art. 80 ust. 2 przywołanej ustawy wydaje się po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Usunięcie drzew i krzewów z przedmiotowej nieruchomości winno się odbywać zgodnie
z warunkami określonymi w piśmie Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa tut. urzędu z dnia 01.12.2015 r. nr AGN.6871.1.69.2015.

Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie  na etapie realizacji i eksploatacji nie może przekraczać dopuszczalnych norm hałasu środowiskowego na terenach akustycznie chronionych wynikających
z przepisów prawa; do celów grzewczych i technologicznych obiektów należy wykorzystać ekologiczne źródło ciepła; przy obiekcie należy zaprojektować miejsca parkingowe.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422),  dla inwestycji  mogących pogorszyć stan środowiska należy prowadzić postępowanie zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska.

Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień
i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

             Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

             Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30.08.2016 r.

 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki innych obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 194.000,00 zł .

 Cena działki  ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 17.10.2016 r. wpłaty wadium w wysokości  9.700,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – ul.Norwida” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

 

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia  o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami PU6 i KDW,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.940,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

            Nabywca będzie również zobowiązany:

- ustanowienia na działce 2504/78 nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miasta Ruda Śląska (właściciela kanalizacji deszczowej),

- do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. poz. 1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

opr: Stanisława  Belzyt, tel. wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. C.Norwida (dz.nr 2504 i 2517) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:19.09.2016 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:14.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:19.09.2016 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 95