PGN.6871.1.66.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Na Łąkach z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 11750 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące:

a) prawo własności działek zapisanych w księdze wieczystej Nr GL1S/00007197/4, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 2498/263 o powierzchni 11706 m2, użytek „Ba”, karta mapy 9 obręb Ruda,

- 2497/263 o powierzchni 15 m2, użytek „Ba”, karta mapy 9 obręb Ruda,

b) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2, użytek „Ba”, karta mapy 9 obręb Ruda, KW Nr GL1S/00012869/4, ustanowione do dnia 05.12.2089 r., którym ma prawo dysponować Zarząd Miasta Ruda Śląska.

 

W dziale III księgi wieczystej GL1S/00007197/4 wpisane są ciężary, dział IV wolny jest od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej KW Nr GL1S/00012869/4 wolne są od wpisów.  Ww. księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Zbywane nieruchomości są wolne od długów i roszczeń osób trzecich niewymienionych w księgach wieczystych jw. oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu  w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r.   o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 05.08.2016 r. 

 

II. Nieruchomości szczegółowo opisane w ust. 1 stanowią w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z późn. zm. teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (symbol planu P1) z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę produkcyjną w tym: zakłady górnicze, obiekty magazynowo-składowe oraz związane obsługą komunalną. Przeznaczenie dopuszczalne:

- usługi związane z funkcjonowaniem oraz niezbędne dla obsługi funkcji podstawowej,

- obiekty zaplecza socjalnego, szkoły przyzakładowe,

- funkcja mieszkaniowa dla osób związanych z prowadzeniem działalności przewidzianej na

przedmiotowych terenach,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w tym indywidualne oczyszczalnie ścieków,

- trasy i urządzenia komunikacyjne oraz pojazdów (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe, stacje paliw itp.), 

- zieleń urządzona, zadrzewienia, zakrzewienia.

Minimum 15 % powierzchni działki winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 70 %. 

 

III. Zbywane nieruchomości położone są w dzielnicy Ruda przy ulicy Na Łąkach. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjno-magazynowo-składowa. Nieruchomości są częściowo ogrodzone, posiadają nieregularny kształt wielokąta i zróżnicowaną konfigurację terenu – występują nierówności wymagające niwelacji. Niwelacja terenu pod projektowane obiekty powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowych nieruchomościach i na terenach sąsiednich.

Nieruchomości są niezabudowane, znajdują się na nich pryzmy gruzu i ziemi z wykopów oraz odpady komunalne. Zgodnie z informacją z dnia 03.04.2013 r. Wydziału Inwestycji tut. Urzędu na działce nr 2498/263 (w gruncie) pozostały żelbetowe ławy fundamentowe po dokonanej rozbiórce konstrukcji stalowej budynku. Technologia robót przewidywała pozostawienie gruzu powstałego z rozebranego stropu oraz ścian przyziemia w miejscu rozbiórki. W związku  z powyższym nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt.  

Teren porośnięty jest zielenią nieurządzoną - występuje gęste zadrzewienie. Usunięcie drzew  i krzewów - za wyjątkiem m. in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83f ust. 1 ustawy z 16.04.2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować  z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). 

Dojazd do zbywanego terenu może odbywać się z drogi publicznej ulicy Na Łąkach jak również   z drogi wewnętrznej Gminy Miasta Ruda Śląska, zlokalizowanej na działkach nr: 1944/394, 1938/245, 1950/238, 1941/245, 1952/257, 1319/257, 1948/394, 1936/395, 1966/267, 2423/264, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych.  

Doprowadzenie wody może nastąpić z wodociągu o średnicy 110 mm ułożonego wzdłuż ulicy Na Łąkach. Alternatywnie doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu   o średnicy 90 mm, po  uprzednim uzyskaniu  zgody jego właściciela tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MPRD Sp. z o. o. Ścieki bytowe można odprowadzić do kanału o średnicy 400 mm lub 800 mm biegnących w rejonie nieruchomości. Wzdłuż przewodów wodno - kanalizacyjnych należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. W rejonie zbywanej nieruchomości brak jest kanalizacji deszczowej mogącej być odbiornikiem dla wód pochodzących z odwodnienia terenu. Nieruchomości należy odwodnić odprowadzając wody opadowe i roztopowe na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych, zbiornika retencyjnego lub    w inny, zgodny z prawem sposób. Odwodnienie nie może powodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.  

Przez zbywany teren przebiegają:

     - linie energetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S. A. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Na przedmiotowym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenegetyczne  i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S. A.

-  czynna sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa. Przy pracach projektowych w obrębie ww. gazociągu należy uwzględnić następujące odległości:

 a) poziome zgodnie z: Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640; (zał. 2 tabela 1 dla gazociągu DN 500 CN 1,6 MPa –  ze względu na zmniejszone naprężenia w ściance rury odległość bezpieczna wynosi po 10 metrów na stronę),

b) pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

     Najbliższe źródło gazu (Gaz Ziemny PN-C-04752-E) może stanowić gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal w rejonie ul. Piastowskiej, bądź ww. gazociąg DN 500 po wybudowaniu stacji redukcyjno – pomiarowej gazu. Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej będzie realizowane po wykonaniu analizy opłacalności.  

Nieruchomości położone są w zlikwidowanym obszarze górniczym KWK „Bobrek- Miechowice”.  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej na przedmiotowym terenie oraz nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczych i dostawy z nich ciepła systemowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

 

Przedmiotowe nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a także ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem drzew   i krzewów kolidujących z inwestycją lub dojazdem. Ponadto nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych     z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia. Sprzedaż odbywa się  w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych  na mapie  urządzeń podziemnych nie  zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien  sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku lokalizacji na przedmiotowym terenie inwestycji zaliczanej do przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestor winien uzyskać decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu  Miasta Ruda  Śląska (pok. nr 223) z treścią ustaleń miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla  obszaru  będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.

Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu. Zaleca się, aby uczestnik przetargu dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. 

 

IV. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.120.000,00 zł.

Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23 %). 

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste działki nr 1967/267 o powierzchni 29 m2 zostaną ustalone w drodze odrębnego postępowania według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

V. Przetarg odbędzie się w dniu 28.11.2016 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w  terminie do  dnia 21.11.2016 r. wpłaty wadium   w  wysokości  56.000,00 zł

przelewem  na  konto:  Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium  – ul. Na Łąkach” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo - 16oo, czwartek 8oo - 18oo, piątek 8oo – 14oo,

jeżeli  jako  jeden  uczestnik  przetargu  wystąpi  więcej  niż  jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium,  

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem  w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu  się z treścią  niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią

ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,   

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanych nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- czy nieruchomości będą nabywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną  w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli grunt będzie nabywany przez jednego z małżonków,   

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.   

 

VI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 11.200,00 zł. Uczestnicy  zgłaszają  ustnie  kolejne  postąpienia  ceny, dopóki  mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

VII. Uczestnik  przetargu  może,  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych   z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.   

 

VIII. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu  (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).   

Wygrywający  przetarg ponosić będzie wszelkie  opłaty  i  podatki  związane  z  zawarciem  aktu  notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  

 

IX. Cena nabycia nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny nabycia gruntu wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi  również  cudzoziemcom,  którzy  wygrają  przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

XI. Nabywca gruntu zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

1) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

2) wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o warunki lokalizacji zjazdu, wykonać zjazd z drogi publicznej,

3) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci  uzbrojenia  i  warunków  dostawy  mediów,  sporządzić  dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia na budowę, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,  

4) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

       Nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczyć będzie również następców prawnych). Po zawarciu aktu notarialnego - do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.  

 

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych  nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  

zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),

kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała  Elżbieta Konarzewska   tel. 2230. 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Na łąkach (dz.nr 2498) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:26.09.2016 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:16.09.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:26.09.2016 14:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 79