AGN.6871.1.59.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, stanowiąca działkę numer 4952/213  o powierzchni 147 m², użytek RVI, obręb  Bielszowice k.m. 3 zapisana w księdze wieczystej  nr GL1S/00007235/3 (dział III i IV są wolne od wpisów) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.09.2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 924/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 210 z 2009 r.  poz. 3920 nieruchomość  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu  MN27).

 

3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy usługowej i mieszkaniowej, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta trawą,

      Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Na Piaski. Dojazd do działki winien odbywać się z ulicy Na Piaski, poprzez działkę nr 4986/213 KW GL1S/00007235/3 własności Gminy Miasta Ruda Śląska.  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.) obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Na Piaski. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić  odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe.

Przez północno-zachodnią część działki przebiega siec teletechniczna.

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa, o średnicy 160 mm  ułożona wzdłuż ulicy Na Piaski, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

 - kanalizacyjna,  o średnicy 300 mm ułożona wzdłuż ulicy Na Piaski, do której może nastąpić odprowadzenie ścieków bytowych.  Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości.  Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Dokonywanie zmiany naturalnego wpływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione. Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

- teletechniczna

- energetyczna - dla zapewnienia dostawy energii niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

TAURON Dystrybucja S.A. na terenie inwestycyjnym nie posiada  żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, natomiast mogą się znajdować urządzenia  elektroenergetyczne  niebędące  własnością  Spółki.

        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie posiada infrastruktury ciepłowniczej,  na tym terenie.

        Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie eksploatuje na terenie działki inwestycyjnej sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury       z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

            Kompania Węglowa S.A. Odział KWK „Bielszowice”(obecnie Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r. następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym Oddziału KWK „Bielszowice”, gdzie prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego; prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść  Wmax = 1,20 m, istnieje możliwość wystąpienia drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego  w zakresie II stopnia intensywności wg skali GSI-GZW o parametrach: PGV nie przekroczy 18 mm/s, PGA nie przekroczy 500 mm/s, stosunki wodne ulegną zmianie. Na przedmiotowym terenie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla inwestycji w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji górniczej, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować  zmianę kategorii terenu górniczego. 

         Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających         z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości).    

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na zbywanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Na przedmiotowym terenie nie były prowadzone badania geotechniczne i brak jest wiedzy o ewentualnych pozostałościach w gruncie po wyburzeniu wcześniejszej zabudowy. W przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji               w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień            i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

 

5. Zbywana działka podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)

Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.06.2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in.                 w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

6. Cena wywoławcza (netto) do przetargu  wynosi 16.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 08.11.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Na Piaski ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN27,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS  przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących     działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  160,00 zł

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację     o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców -  w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty  ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wystąpić o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

 

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1774  z póżn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała: Karina Grojec - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Na piaski (dz.nr 4952) - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.10.2016 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.10.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.10.2016 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 88