PGN.6871.1.43.2016

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH W REJONIE ULICY KASZUBSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

 

1. Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Kaszubskiej, obręb Kochłowice, karta mapy 3,  KW nr GL1S/00006532/8, użytek Bp, stanowiące działki nr:

 - 1954/10 o powierzchni 990 m²,

 - 1956/10 o powierzchni 975 m², 

 - 1958/10 o powierzchni 1006 m²,

(w dziale III figuruje wpis: „ciężar wpisany w księdze wieczystej KW 1437 – tu przeniesiono”, dział IV  ww. księgi jest wolny od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MN2.

 

3. Zbywane nieruchomości są niezabudowane, położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiadają kształt prostokąta, są porośnięte drzewami i krzewami, występują na nich różnice wysokości. Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Kaszubskiej poprzez gminną działkę nr 1953/10, KW nr GL1S/00006532/8, która stanowi  wewnętrzną drogę dojazdową
i przejazd przez nią  może odbywać się na zasadach ogólnych. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestora. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), obiekty budowlane powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Kaszubskiej.

 

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowe – wodociąg o średnicy 100 mm ułożony wzdłuż ul. Rogozińskiego, z którego może nastąpić doprowadzenie wody; alternatywnie doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE
z prywatnego wodociągu o średnicy 110 mm, ułożonego wzdłuż ul. Kaszubskiej, po uprzednim uzyskaniu zgody jego właściciela;

- kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm ułożona wzdłuż ul. Rogozińskiego, do której można odprowadzać  ścieki bytowe; alternatywnie ścieki bytowe można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm ułożonej wzdłuż ul. Kaszubskiej, po uprzednim uzyskaniu zgody  jej właściciela; zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej - należy zagospodarować je w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- energetyczna - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada żadnych podziemnych i naziemnych urządzeń elektroenergetycznych i teletechnicznych, mogą się natomiast znajdować urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki,

- gazowe – gazociągi o średnicy 100 mm ułożone w ulicy Oświęcimskiej i Kaszubskiej;  Rejon Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej nie eksploatuje sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia w przedmiotowym rejonie – informacje o przyłączeniu do sieci gazowej mogą zostać wydane po złożeniu wypełnionego wniosku o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

            ORANGE Polska Hurt z siedzibą w Gliwicach nie posiada urządzeń telekomunikacyjnych
w ww. terenie

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy. 

Zgodnie z opinią Kompanii Węglowej S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. KWK „Ruda”) Oddział KWK „Halemba-Wirek” istnieje możliwość wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:

- nieruchomości położone są na terenie górniczym byłej KWK Halemba-Wirek, w którym nie  prognozuje się wystąpienie kategorii terenu górniczego,

- prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=0,0 m,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a≤160 mm/s2,

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,

- nie występują złoża innych kopalin,

- przez nieruchomości przebiega uskok IV o biegu SW-NE i zrzucie h~10m; nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla  wnioskowanych nieruchomości, np.: zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe.

W rejonie obejmującym przedmiotową  nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja
w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu.

Informacja dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wpływami górniczymi odpowiadającymi określonej kategorii  terenu górniczego stanowić będzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkowania, nie zapewni natomiast całkowitej ochrony przed uszkodzeniem  obiektu wskutek oddziaływań górniczych.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej; zaleca się również stosowanie tradycyjnych materiałów  w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę, cegła  klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń). Równocześnie zgodnie z §15 ust. 2 pkt 2 lit. e planu na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.

 Usunięcie drzew i krzewów  - za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z  16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1651 z późn. zm.) - mogących ewentualnie kolidować
z zagospodarowaniem  terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi inwestor (posiadacz nieruchomości). Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

            Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.  

            Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 21.10.2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

- dla działki nr 1954/10 -  120.000,00 zł,

- dla działki nr 1956/10 -  119.000,00 zł,

- dla działki nr 1958/10 -  122.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny,

- opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego - wynoszących 1% ceny.

Pierwsza  opłata  oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłat rocznych  może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2016 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  29.11.2016 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dz. nr 1954/10 – 6.000,00 zł,

- dz. nr 1956/10 – 6.000,00 zł,

- dz. nr 1958/10 – 6.100,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Kaszubska dz. nr ....” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem  MN2,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które nabywają nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienia wynoszą:

dla dz. nr 1954/10 – 1.200,00 zł,

dla dz. nr 1956/10 – 1.190,00 zł,

dla dz. nr 1958/10 – 1.220,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umów notarialnych
i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktów notarialnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponoszą wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

9. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umów (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty I opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska  zobowiązuje się wydać  nabywcy w terminie 60 dni od daty zawarcia  umowy notarialnej wyżej opisane nieruchomości gruntowe.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktów notarialnych. Niezachowanie ww. warunku może stanowić  podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej  użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

e) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,

f) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

opr: Stanisława Belzyt, wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 3-ch nieruchomości przy ul. Kaszubskiej (dz.nr 1954, 1956 i 1958) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.10.2016 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:26.10.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.10.2016 15:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 102