AGN.6871.4.000045.2015

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH GARAŻE MUROWANE

 

1.Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu są stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska:

a) garaż murowany nr 25 położony przy ul. Stefana Żeromskiego w Rudzie Śląskiej – Rudzie,

usytuowany w zespole 17 garaży na działce nr 1121/43 o powierzchni 362 m2, obręb Ruda, k.m.11, zapisanej w KW nr GL1S/00007894/0 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Garaż o powierzchni użytkowej 16,30 m2  wybudowany jest w technologii tradycyjnej, stropodach z płyt betonowych, dach kryty papą, brama metalowa dwuskrzydłowa. Garaż wykazuje znaczne zużycie techniczne.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/17 we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 17 boksów, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat udziału wynoszącego 1/17 część działki nr 1121/43. Sprzedaż garażu nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na nieruchomości własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczonej numerem geodezyjnym 1123/43 o powierzchni 1019 m2, obręb Ruda, k.m.11, KW nr GL1S/00007896/4 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 25, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki nr 1121/43 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki nr 1123/43 wynosi 1/27 część). Przedmiotowa służebność nie wygaśnie w przypadku nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności   do ułamkowej części działki 1121/43. Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi 1.380,00 zł (netto), płatne jest jednorazowo łącznie z należnym podatkiem   od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy notarialnej (aktualna stawka podatku wynosi 23 %)

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi: 10.000,00 zł, w tym:

cena składnika budowlanego (garażu) wynosi:    7.441,00 zł, tj. 74,41 % ceny,

cena gruntu wynosi:                                          2.559,00 zł, tj. 25,59 % ceny,

 

b) garaż murowany nr 27 położony przy ul. Lwa Tołstoja  w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu,

usytuowany w zespole 40 garaży na działce nr 2320/44 o powierzchni 796 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007657/7 (działy III i IV są wolne od wpisów).

Garaż o powierzchni użytkowej 16,70 m2 wybudowany jest w technologii tradycyjnej, stropodach  z płyt betonowych, dach kryty papą, brama metalowa dwuskrzydłowa. Garaż wykazuje znaczne zużycie techniczne.

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/40 części działki nr 2320/44, na której jest usytuowany. Sprzedaż nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem na działce nr 2323/44   o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007659/1 stanowiącej plac manewrowy, odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 27, będącego jednocześnie użytkownikiem wieczystym ułamkowej części działki  nr 2320/44 (udział wieczystego użytkownika w służebności do działki  nr 2323/44  wynosi 1/80 część). Przedmiotowa służebność nie wygaśnie w przypadku nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności do ułamkowej części działki 2320/44.  Wynagrodzenie  za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej wynosi 1.070,00 zł (netto), płatne jest jednorazowo łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zawarcia umowy notarialnej (aktualna stawka podatku wynosi 23 %).

Cena wywoławcza garażu do przetargu wynosi:10.000,00 zł, w tym:

cena składnika budowlanego (garażu) wynosi:    7.626,00 zł, tj. 76,26 % ceny,

cena gruntu wynosi:                                          2.374,00 zł, tj.  23,74 % ceny.

Nieruchomości jw. wolne są od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 02.11.2016 r.

            Zbywane garaże nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa  w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014,    poz. 1200 z późn.zm.).

            Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem technicznym garażu (w trakcie oględzin).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 z 2006 r. poz. 2383 przedmiotowe nieruchomości oznaczone są symbolami: MW1 - „Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” - (dot. garażu przy ul. Stefana Żeromskiego) oraz GP1 - „Tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów” (dot. garażu przy ul. Lwa Tołstoja).

 

3.Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2016 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 06.12.2016 r. wpłaty wadium w wysokości:

            - 500,00 zł dla garażu nr 25 przy ul. Stefana Żeromskiego,

            500,00 zł dla garażu nr 27 przy ul. Lwa Tołstoja,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – garaż przy ul. .........", jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden garaż zobowiązane są wpłacić oddzielne wadium na każdy z garaży;

zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu;

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się: ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej    nieruchomości, ze stanem technicznym garażu, z nin. ogłoszeniem, tj. pełną treścią ogłoszenia                  o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEIDG lub wyciągu z KRS (uwierzytelnionej kserokopii) - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (do wglądu umowa spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa - przez pełnomocników,

- pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia  24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu

w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa,           a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

- pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków.

 

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienia dla każdego z garaży wynoszą 100,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

 

5. Z ceny osiągniętej w przetargu wyodrębni się cenę gruntu i garażu z zachowaniem proporcji tych cen z ceny wywoławczej. Cena gruntu osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny gruntu i będzie płatna najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego, natomiast opłaty roczne wynoszą 3 % tej ceny i płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wysokość

pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu podlegają powiększeniu o należny podatek VAT.

Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu z należnym podatkiem VAT % a także wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

6. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta na okres 7 dni.

 

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości (łącznie z podatkiem VAT) pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (grunt + lokal).

 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Oględzin garaży można dokonać  w godz.od 1400 do 1500  

- w dniu  21.11.2016 r. w dzielnicy Ruda

- w dniu  22.11.2016 r. w dzielnicy Nowy Bytom

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

 zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz.1490 tekst jedn.).

 

Informację przygotowała: Bożena Skiba - tel. 2230

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch lokali użytkowych (garaży) przy ul. L.Tołstoja oraz S.Żeromskiego - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.11.2016 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:07.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.11.2016 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 60