PGN.6871.1.000033.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Starej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest  niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 846/48 o powierzchni 1411 m2, użytek „Bp”, obręb Orzegów, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00008936/4 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 846/48 stanowi teren garaży i parkingów (symbol planu GP1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem GP1.

 

3. Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, stanowi skarpę porośniętą licznymi drzewami, nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej ul. Starej lub Tylnej , w związku z czym na działce nr 891/48 o powierzchni 1059 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr GL1S/00008936/4 oraz na działce nr 861/49 o powierzchni 6824 m2, obręb Orzegów, k.m. 3, zapisanej w KW nr GL1S/00013284/6, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu, całą ich długością i szerokością, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki gruntu nr 846/48. Utrzymywanie dojazdu do nieruchomości odbywać się będzie kosztem i staraniem nabywcy. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.

 

Przez nieruchomość przebiega sieć

 • ciepłownicza sieć kanałowa będąca własnością Zakładów Metalowych „POSTĘP” z siedzibą w Gliwicach.

 

W rejonie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci:

 • wodociągowa wodociąg o średnicy 110 mm, ułożony wzdłuż ulicy Starej, z którego może nastąpić doprowadzenie wody; ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego – uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej; wzdłuż przewodów wodociągowych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem  i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu  w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci;
 • elektroenergetyczne - urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach; dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych;
 • ciepłownicza - sieć kanałowa będąca własnością Zakładów Metalowych „POSTĘP” z siedzibą w Gliwicach;
 • gazowa – gazociąg niskiego ciśnienia DN63 PE, znajdujący się w ul. Tylnej, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu.

 

W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.  

 

          Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony, do  studni  chłonnych  lub  do  zbiornika  retencyjnego  z  przepuszczalnym  dnem.  Wykonanie  ww.

urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

           Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.).

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie nieruchomości należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

           Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

          Zbywana nieruchomość jest nieuzbrojona,  w związku z czym  nabywca  we własnym  zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcie drzew i krzewów – za wyjątkiem m.in. drzew i krzewów owocowych, krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew wymienionych w art. 83 f ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) – mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający ( posiadacz nieruchomości ). Prace należy wykonać zgodnie z opinią PGN.6871.1.33.2016 z dnia 14.06.2016 r.

           Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda inwestycja położona jest na terenie górniczym byłej KWK „Pokój”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej, w którym w okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r. prognozuje się możliwość wystąpienia następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkość drgań powierzchni; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują złoża innych kopalin; występują zroby płytkiej eksploatacji pokł. 416/2. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

           Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości   i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami ). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń  w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości.

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie przedmiotowej nieruchomości  z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa winna być realizowana zgodnie z opinią  AZ.4125.293.2016 z dnia 21.06.2106 r.

          Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury  technicznej   znajdującej  się  na  przedmiotowym terenie, a  planowany  sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.        

 Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy   z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 7.11.2016 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia  i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 133.000,00  zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów  i usług.

 

Wynagrodzenie (netto) z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla zbywanej nieruchomości wynosi 3.725,00 zł i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wynagrodzenie  z VAT jest płatne jednorazowo przed zawarciem umowy.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. o godz. 1200 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda  Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 7.12.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 6.700,00 zł  z dopiskiem "wadium – ul. Stara" przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub  w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8ºº-16ºº, czwartek 8ºº-18ºº, piątek 8ºº-14ºº; zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu   wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać  imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanejnieruchomości,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenu oznaczonego symbolem GP1,

 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawyz dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

 • aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość napotrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),

 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy

  również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,

 • pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,

 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

   

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 1.330,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej z VAT podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty  i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nabywcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej wyżej opisaną nieruchomość gruntową.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci

uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu

zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nabywca będzie również zobowiązany do udostępniania nieruchomości w celu konserwacji lub

usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania  i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

 

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r., poz. 1774  z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490), kodeks cywilny.

 

Opr. B.Łatka, tel. (32) 244-90-00 wew. 2231

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Starej (dz.nr 846) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.11.2016 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:08.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.11.2016 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 139