MOSIR. 2501.25.2016

OGŁOSZENIE I WARUNKI  DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami), ogłasza i podaje warunki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczeń znajdujących się w budynku dwukondygnacyjnym (budynek wraz z wydzielonym tarasem dla urządzenia ogródka letniego od strony zieleni na skarpie). Budynek znajduje się na terenie ośrodka sportowego „Burloch Arena” w dzielnicy Orzegów przy ul. Bytomskiej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.10.2016 r. Nie doszło do podpisania umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się dnia 12.12.2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.

 

 1. Do oddania w dzierżawę są pomieszczenia znajdujące się w budynku dwukondygnacyjnym (budynek wrazz wydzielonym tarasem dla urządzenia ogródka letniego od strony zieleni na skarpie) o łącznej powierzchni 184,66 m2, przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej. Zestawienie pomieszczeń parteru: komunikacja 7,62 m2, sala jadalna 35,80 m2, toaleta damska/dla niepełnosprawnych 6,03 m2, toaleta męska 3,42 m2, wydawanie posiłków 9,35 m2, zmywalnia 2,42 m2, kuchnia 8,08 m2, przebieralnia 3,08 m2, toaleta 1,84 m2. Zestawienie pomieszczeń I piętra: sala jadalna: 53,68 m2. Taras: 53,34 m2.

 2. Budynek znajduje się w ośrodku sportowym "Burloch Arena" w dzielnicy Orzegów przy ulicy Bytomskiej, stanowi własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oddany w użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie z umową użyczenia nr 1/2009 z dnia 12.02.2009 r.

 3. Stawka miesięczna czynszu wynosi 1 373,95 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 95/100)

  Dodatkowo : w  miesiącach maj – wrzesień za dzierżawę ogródka gastronomicznego (taras 53,34 m2) czynsz miesięczny w wysokości 162,02 zł brutto (słownie:sto sześćdziesiąt dwa złotych 02/100). W miesiącach październik – kwiecień za dzierżawę ogródka gastronomicznego ryczałt miesięczny w wysokości 24,60 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery złotych 60/100). Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.

  Dodatkowo Dzierżawca uiszczać będzie Wydzierżawiającemu opłaty miesięczne za świadczenia dodatkowe : energia elektryczna- wg wskazań podlicznika, woda, ścieki- wg wskazań podlicznika

 4. Czynsz płatny jest w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wydzierżawiającego, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

 5. Podana miesięczna stawka czynszu jest kwotą wyjściową. Do powyższej kwoty czynszu naliczy się wylicytowaną kwotę z postąpień. Licytacja rozpoczyna się od kwoty minimalnego postąpienia w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych). Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie oraz poprzez podniesienie numeru uczestnika kolejne, coraz wyższe kwoty do momentu 3-krotnego wywołania. Po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych kwot dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie osiągniętą kwotę postąpień, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

 6. Stawka czynszu ulegać będzie corocznej waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne za poprzedni rok. Waloryzacja czynszu nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

 7. Płatność za dzierżawę pomieszczeń będzie uzależniona od daty przekazania dzierżawcy budynku.

 8. Wszelkie remonty dzierżawca przeprowadzać będzie we własnym zakresie i na własnym koszt po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Koszty remontów, nakłady inwestycyjne i adaptacje przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi i nie będą odliczane od czynszu.

 9. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.

 10. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy ( w tym podatek od nieruchomości) i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialnościcywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

 11. Dzierżawca zobowiązuje się do złożenia w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie opłat oraz do zawarcia umowy na dostawę gazu.

 12. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: wpłaty wadium w kwocie 500 zł. w terminie do dnia 08.12.2016 r. do godz. 900 w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pok. 12) lub na konto 30 1050 1331 1000 0022 8773 6538 (z dopiskiem "wadium – dzierżawa ul. Bytomska” ), przedłożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze wzorem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, przedłożenia do wglądu dowodów osobistych.

 13. Wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 14. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie co najmniej trzech osób. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zgłosi jedno postąpienie.

 15. Po zakończeniu przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 16. Oddanie po przetargu obiektów nastąpi protokolarnie po podpisaniu umowy dzierżawy. Spisanie umowy dzierżawy winno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia przetargu. W przypadku nie podpisania w tym terminie umowy dzierżawy przez osobę, która przetarg wygrała, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Ruda Śląska

 17. Dzierżawca zobowiązany jest do zgłoszenia dzierżawy pomieszczenia do opodatkowaniapodatkiem od nieruchomości w Urzędzie Miasta Ruda Ślaska.

 18. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

   

  Dodatkowych informacji udziela: Paweł Kwiatkowski - tel. 32-248-75-21

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa lokalu użytkowego przy ul. Bytomskiej - ogłoszenie drugiego przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:17.11.2016 09:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zygmunt Grzybek
Data na dokumencie:16.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:17.11.2016 15:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 48