AGN.6871.1.000086.2015

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Partyzantów.

 

I. Przedmiotem ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego niezabudowanej nieruchomości  gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Partyzantów, oznaczonej numerem geodezyjnym 4027/149 o powierzchni 1878 m2, użytki: „Bz, LzIV, PsV”, zapisanej na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006124/5 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). Zbywana działka jest wolna od długów, ciężarów                     i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 07.10.2016 r.

Nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych             i leśnych (Dz. U. 2015, poz. 909 ze zmianami).

 

II. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383  z późn. zm., nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ulic wewnętrznych (symbole planu: MN2, KDW). Zabudowa przedmiotowej działki od strony ulicy Partyzantów jest ograniczona z uwagi na obowiązującą nieprzekraczalną linię zabudowy. Przeznaczenie dopuszczalne:

- nieuciążliwa funkcja usługowa obejmująca: usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, funkcje biurowe, gabinety,

- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

- trasy i urządzenia komunikacyjne (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe itp.),

- zieleń urządzona wraz z urządzeniami sportu i rekreacji,

- budynki gospodarcze, garaże,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 4 mieszkań włącznie bądź też realizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.

Na podmiotowym terenie obowiązuje m. in. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wykraczającej poza granice terenu inwestycji, lokalizacji nowych obiektów usługowych zaliczanych do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacji funkcji produkcyjnej, baz, składów, stacji paliw i obsługi pojazdów, realizacji funkcji usługowej                 

i mieszkaniowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych. Minimum 35 % powierzchni terenu inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Maksymalny wskaźnik terenów zabudowanych (Pz) wynosi 50 %.                                      

Osoby przystępujące do przetargu winne zapoznać się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu. 

  Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz, nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (np. dachówka ceramiczna bądź inny materiał imitujący dachówkę). Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz stosowania betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na froncie działki.                                                

 

III. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zielonych. Teren jest niezabudowany, porośnięty dziko rosnącą roślinnością (drzewa i krzewy), częściowo ogrodzony (ogrodzenie działki sąsiedniej). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Partyzantów. W celu wykonania zjazdu należy wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu                      z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu. Przedstawienie dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestora. Obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul.Partyzantów. Działka posiada zróżnicowaną konfigurację terenu. Niwelacja terenu pod projektowane obiekty powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanej działce i na terenach sąsiednich.

 

Usunięcie drzew i krzewów (za wyjątkiem drzew i krzewów owocowych oraz drzew                        i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat) wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Koszty związane ze sporządzeniem wniosku, inwentaryzacją zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem oraz ewentualne opłaty za wycinkę drzew i krzewów ponosi nabywający (posiadacz nieruchomości). Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 16.10.2015 r.

 

Przez zbywaną działkę przebiega rów terenowy (właściciel posesji przy ul.Partyzantów 16 posiada zgodę na odprowadzenie do rowu wód deszczowych). Zgodnie z przepisami prawa wodnego rów jest urządzeniem wodnym, w związku  z  czym  ewentualna  odbudowa,  przebudowa  lub  likwidacja  rowu  wymaga  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wody w rowach, znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości i na właścicielu ciąży obowiązek utrzymania i konserwacji urządzenia wodnego.  

 

        Przez przedmiotową działkę przebiega magistralna sieć wodociągowa o średnicy 1200 mm. Strefa ochronna (techniczna ) dla ww. wodociągu, w której nie należy budować obiektów, sadzić drzew drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane  z materiałów rozbieralnych, wynosi po minimum 10 m z obu jego stron. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. w Katowicach zastrzega sobie prawo dostępu w ramach  strefy technicznej w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące z przedmiotową strefą techniczną urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujące należy uzgodnić ze Spółką. Opracowany projekt zagospodarowania zbywanej nieruchomości uwzględniający ww. uwagi  i warunki należy przesłać do Spółki w celu uzgodnienia. W  przypadkach  prowadzenia  prac

w obszarze strefy technicznej należy do ww. Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.    

     Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu o średnicy 110 mm ułożonego wzdłuż ul. Partyzantów. W rejonie zbywanej działki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej planuje budowę kanalizacji sanitarnej, do czasu jej wybudowania ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. W pobliżu nieruchomości nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych. W związku z powyższym wody opadowe i roztopowe z odwodnienia zbywanej działki można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione. Wzdłuż przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Uzgodnienia  w zakresie gospodarki wodno - ściekowej należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.                                                                     

                                            

     Zgodnie z opinią Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. o. o. w Rudzie Śląskiej istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej przebiegającej w pobliżu zbywanej działki. Ostateczna decyzja o podłączeniu do sieci ciepłowniczej oraz określenie warunków dostawy ciepła może nastąpić po sprecyzowaniu zapotrzebowania ciepła oraz analizie ekonomicznej inwestycji.

     Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.   

       Najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg średniego ciśnienia DN63 PE znajdujący się          w ulicy Partyzantów. O określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej należy wystąpić z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej.

 

        Zgodnie z opinią 72/D/DT-B/TMG-BP/MG-BP/MGM-BP/TJ/5715/16 z dnia 19.09.2016 r.

Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o.  zbywana działka położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój, w rejonie którym prowadzona jest aktualnie eksploatacja górnicza wywierająca wpływy na ww. teren. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 402 oraz stare zlikwidowane szybiki.                   W okresie koncesyjnym, tj. do dnia 15.08.2020 r., prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego. Prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax = 0,4 m. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań odpowiadających I stopniowi w GSI – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 9 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 270 mm/s2. Stosunki wodne nie ulegną zmianie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na deformacje terenu może być aktywacja zrobów płytkiej eksploatacji pokładu 402, które zalegają na głębokości ok.              20 m.  W rejonie zbywanej działki występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości,                     w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu o wstępnie szacowanych wskaźnikach deformacji odpowiadających trzeciej kategorii terenu górniczego, przy

osiadaniach terenu ok. 2,5 m. W rejonie rozpatrywanej nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

 

Zbywana nieruchomość jest  nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działki, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji                  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić                      z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.                                    

 

Gmina nie zlecała badań geotechnicznych gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości – w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.                                                                

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. nr 223) z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia oraz wstępnych warunków dostawy mediów.

 

Zaleca się, aby uczestnicy przetargu dokonali wizji lokalnej w terenie oraz uzyskali na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być im konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie                           z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

IV. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 209.000,00 zł.

 

Osiągnięta w przetargu cena gruntu będzie stanowić podstawę do ustalenia: 

- pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w wysokości 15 % ww. ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,

- opłat rocznych w wysokości 1 % tej ceny, płatnej do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów             i usług.

                                                            

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

V. Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2016 r. o godz.11oo w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

 

1. dokonanie w terminie do dnia 20.12.2016 r. wpłaty wadium w wysokości 10.500,00 zł

przelewem na  konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628  ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska,  Urząd  Miasta  Ruda  Śląska,  z  dopiskiem  „wadium –  ul. Partyzantów” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo - 16oo, czwartek 8oo - 18oo, piątek 8oo – 14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium.

 

2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodów osobistych lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość uczestników przetargu,

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG (do wglądu umowa spółki) – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem                         w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń:

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia                       o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości,

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru będącego przedmiotem przetargu oraz z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów,

- czy nieruchomość będzie nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą),

- w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej  zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną                    w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dot. również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),   

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli grunt będzie nabywany przez jednego z małżonków,

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

 

VI. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.                      O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 2.090,00 zł.

Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.                                                      

 

VII. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.                                                                

 

VIII. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej  i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w  przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.            1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

 

Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

 

IX. Pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych                  w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wraz z podatkiem od towarów i usług pomniejszonej   o wpłacone  wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

XI. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać nieruchomość nabywcy w terminie           60 dni od daty zawarcia aktu notarialnego.

 

XII. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 

1. dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją lub z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

 

2. wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów tut. Urzędu,

 

3. uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m. in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, wystąpić z wnioskiem                         o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,                                     

 

4. zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie na zbywanym gruncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, w ciągu pięciu lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,    

 

5. uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, począwszy od 2018 roku.  

 

       Nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia,          a po zawarciu aktu notarialnego - do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.   

 

Podstawa prawna:     

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie  

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1490),

kodeks cywilny.  

 

Oprac. E. Konarzewska, tel. 32/248-75-63.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Partyzantów - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.11.2016 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.11.2016 15:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 167