AU.6721.1.2016

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późniejszymi zmianami),

a także na podstawie uchwał:

 • PR.0007.124.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ul. Piotra Skargi,

 • 1026/LV/2010 z dnia 04.02.2010 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Rudzie, w rejonie ulicy Chryzantem oraz Bujoczka,

 • PR.0007.173.2014 z dnia 25.09.2014 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej,

 • PR.0007.125.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Zabrzańskiej i Słowiańskiej,

 • 1027/LV/2010 z dnia 04.02.2010 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota,

 • PR.0007.123.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Kazimierza Brodzińskiego,

 • PR.0007.126.2015 z dnia 18.06.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże,

 • PR.0007.127.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska,

   

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

  ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

  w dniach od 30.11.2016 r. do 30.12.2016 r.

  w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8:00–16:00, czw. 8:00-18:00, pt 8:00-14:00).

   

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w pok. nr 213.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów miejscowych należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, lub na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

   

  Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

   

Dodatkowych informacji udziela: Anna Grzybowska – tel. 32-244-90-00 w. 3191

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyłożenie do publicznego wglądu 8-miu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:23.11.2016 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:18.11.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:07.12.2016 15:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 135