MOSiR. 2501.31.2016

 

OGŁOSZENIE I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2016 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami), ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomość gruntową znajdującą się w Rudzie Śląskiej - dzielnica Halemba przy ulicy Energetyków 15, składająca się z dwóch kortów tenisowych.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21.12.2016 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.

 

 1. Do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony jest nieruchomość gruntowa znajdująca się w Rudzie Śląskiej dzielnicy Halemba przy ulicy Energetyków 15, składająca się z dwóch kortów tenisowych. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1914 m2.

 2. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oddana w użytkowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie z aneksem nr 1/2015do umowy użyczenia nr 1/2009 z dnia 12.02.2009 r., nr działki 1479/3, obręb Halemba , k.m. 1, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00017656/3.

 3. Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące korty tenisowe.

 4. Oddanie nieruchomości nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. Stawka miesięczna czynszu w miesiącach od maja do września wynosi 588,56 brutto, a w miesiącach od października do kwietnia wynosi 24,60 brutto.

 5. Czynsz płatny jest w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wydzierżawiającego, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

 6. Dzierżawca zobowiązany jest do:

  - wykonania remontu ogrodzenia znajdującego się wokół ww. działki zgodnie        z aktualnie obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz     zasadami      współczesnej wiedzy technicznej na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wydzierżawiającego.  W takim przypadku wartość uznanych przez Wydzierżawiającego nakładów zostanie naliczona na poczet należnego Wydzierżawiającemu czynszu.

 7. Podana miesięczna stawka czynszu jest kwotą wyjściową. Do powyższej kwoty czynszu naliczy się wylicytowaną kwotę z postąpień. Licytacja rozpoczyna się od kwoty minimalnego postąpienia w wysokości 10 zł brutto. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie oraz poprzez podniesienie numeru uczestnika kolejne, coraz wyższe kwoty do momentu 3-krotnego wywołania. Po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych kwot dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie osiągniętą kwotę postąpień, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

 8. Stawka czynszu ulegać będzie corocznej waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne za poprzedni rok. Waloryzacja czynszu nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

 9. Wszelkie remonty dzierżawca przeprowadzać będzie we własnym zakresie i na własnym koszt po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Koszty remontów, nakłady inwestycyjne i adaptacje przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi i nie będą odliczane od czynszu.

 10. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy ( w tym podatek od nieruchomości) i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialnościcywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

 11. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: wpłaty wadium w kwocie 100 zł. w terminie do dnia 16.12.2016 r. do godz. 900 w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pok. 12) lub na konto 30 1050 1331 1000 0022 8773 6538 (z dopiskiem "wadium – dzierżawa korty Energetyków ), przedłożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze wzorem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, przedłożenia do wglądu dowodów osobistych.

 12. Wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 13. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie co najmniej trzech osób. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zgłosi jedno postąpienie.

 14. Po zakończeniu przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 15. Spisanie umowy dzierżawy winno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia przetargu. W przypadku nie podpisania w tym terminie umowy dzierżawy przez osobę, która przetarg wygrała, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Ruda Śląska.

 16. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy ( w tym podatek od nieruchomości).

  Dodatkowych informacji udziela: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny

  ul. gen. Hallera 14a, Ruda Śląska 41-709, tel. 32/ 248-75-21.

  Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj.

  od dnia 25.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r.

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Energetyków 15 - ogłoszenie przetargu
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:25.11.2016 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.11.2016
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:25.11.2016 10:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 71