Uzyskanie dowodu osobistego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203A

Urząd Miasta – budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek składany osobiście (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

- wniosek w formie dokumentu elektronicznego (formularz do pobrania),

 

złożony na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

- do wniosku składanego osobiście w formie papierowej należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB; fotografia winna spełniać pozostałe wymogi określone dla fotografii dołączonej do wniosku papierowego,

- osoba składająca wniosek osobiście, przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport,

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca.

 

Uwagi

- w imieniu osoby niepełnoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

- za osobę ubezwłasnowolnioną wniosek składa opiekun prawny,

- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5-go roku życia),

- odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście,

- w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną odbiór dowodu osobistego również osobisty,

- odbioru dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych dokonuje rodzic albo opiekun prawny, a jeśli osoba posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dowód odbiera ta osoba, rodzic lub kurator,

- osoba odbierająca nowy dowód przekłada dotychczasowy dowód osobisty, chyba, że została zgłoszona jego utrata,

- osoba niepełnosprawna lub obłożnie chora może zgłosić do Urzędu niemożność złożenia wniosku w organie gminy i wówczas przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu jej pobytu. Złożenie wniosku w tym trybie powoduje, że odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru tego dowodu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-025

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6004, 6213, 6215, 6216, 6217

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzyskanie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 18:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Janik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:11.01.2018 17:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 2104