Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego)

 

Miejsce stawienia się nupturientów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 105

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 9.10 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokumenty tożsamości do wglądu,

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, składane osobiście kierownikowi USC,

- potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, jeżeli małżeństwo będzie zawierane poza Rudą Śląską,

- w przypadku, gdy jedną z osób składających zapewnienie jest cudzoziemiec – patrz rubryka „Uwagi”

 

Opłaty

84 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa, jeżeli małżeństwo będzie zawierane na terenie Miasta Ruda Śląska, opłatę można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689
Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Rudą Śląską, opłatę należy wnieść na konto urzędu gminy właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

 

Termin załatwienia

Niezwłocznie - w przypadku konieczności przeniesienia aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych, termin wydania zaświadczenia uzależniony jest od czasu koniecznego do przeprowadzenia migracji aktów.

 

Uwagi

- do złożenia zapewnienia cudzoziemiec obowiązany jest złożyć zaświadczenie wraz z tłumaczeniem, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.
Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa potrzebne będą odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- w przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia,

- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez 6 miesięcy,

- wydawane jest jedno zaświadczenie dla pary, zamierzającej zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym,

- zaświadczenie można otrzymać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego,

- odbiór odpisu aktu małżeństwa po tzw. ślubie konkordatowym możliwy jest w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski.

 

Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu stanu cywilnego o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6101, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.11.2016 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Michalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:02.12.2016 14:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 458