KO.6220.1.46.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353  z późniejszymi zmianami),

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

 

że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58, zostało wydane Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 26/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. znak KO.6220.1.46.2016 w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia można się zapoznać się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydział  Ochrony Środowiska i Górnictwa, pl. Jana Pawła II 6 (IV piętro, pokój nr 403) w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek i środa od godz. 800 – 1600, w czwartek od godz. 800 do godz.1800 , w piątek od godz. 800 do godz.1400.

Jednocześnie informuję, że obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel.(32) 244 90  63 lub 244 90 00 – 10 wew.4030.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w spr. „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:09.12.2016 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:08.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.12.2016 13:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 73