MOSiR.2501.47. 2016

OGŁOSZENIE I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami), ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się dnia 13.01.2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy gen. Hallera 14a.

 1. Do oddania w dzierżawę są3 budynki Zespołu gastronomicznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Księżycowej 7 stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych oddana w użytkowanie Gminie Miasta Ruda Śląska, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym dnia 28.04.1999 r.

 2. W skład Zespołu gastronomicznego wchodzą trzy budynki o łącznej powierzchni użytkowej 404,32 m2 :

              - restauracja o powierzchni użytkowej 319,10 m2

              - bufet letni o powierzchni użytkowej 15,72 m2

              - skład sprzętu o powierzchni użytkowej 69,50 m2.

 3. Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie parkingu usytuowanego przed drogą dojazdową do ośrodka o powierzchni ok 1500 m 2 oraz do utrzymania porządku na drodze dojazdowej oraz wokół niej.

 4. Dzierżawca będzie prowadził gospodarkę leśną na zasadach określonych w ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1020. z późniejszymi zmianami).

 5. Dzierżawca będzie ponosił opłaty naliczane przez Nadleśnictwo Katowice za użytkowanie nieruchomości na zasadach uzgodnionych pomiędzy ww. stronami.

 6. Stawka miesięczna czynszu wynosi 1 500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

 7. Czynsz płatny jest w okresach miesięcznych z góry, w terminie do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wydzierżawiającego, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

 8. Podana miesięczna stawka czynszu jest kwotą wyjściową. Do powyższej kwoty czynszu naliczy się wylicytowaną kwotę z postąpień. Licytacja rozpoczyna się od kwoty minimalnego postąpienia w wysokości 50 zł brutto. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie oraz poprzez podniesienie numeru uczestnika kolejne, coraz wyższe kwoty do momentu 3-krotnego wywołania. Po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych kwot dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie osiągniętą kwotę postąpień, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.

 9. Stawka czynszu ulegać będzie corocznej waloryzacji. Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne za poprzedni rok. Waloryzacja czynszu nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

 10. Wszelkie remonty dzierżawca przeprowadzać będzie we własnym zakresie i na własnym koszt po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Koszty remontów, nakłady inwestycyjne i adaptacje przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi i nie będą odliczane od czynszu.

 11. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.

 12. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy ( w tym podatek od nieruchomości) i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialnościcywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

 13. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umów na dostawę mediów oraz na wywóz śmieci.

 14. Dzierżawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedmiotu dzierżawy do opodatkowaniapodatkiem od nieruchomości w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

 15. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: wpłaty wadium w kwocie 500 zł. w terminie do dnia 10.01.2017 r. do godz. 1500 w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pok. 12) lub na konto 30 1050 1331 1000 0022 8773 6538 (z dopiskiem "wadium – dzierżawa Księżycowa 7 ), przedłożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze wzorem umowy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, przedłożenia do wglądu dowodów osobistych.

 16. Wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 17. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa w składzie co najmniej trzech osób. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zgłosi jedno postąpienie.

 18. Po zakończeniu przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 19. Oddanie po przetargu nieruchomości nastąpi protokolarnie po podpisaniu umowy dzierżawy. Spisanie umowy dzierżawy winno nastąpić w terminie 3 tygodni od dnia przetargu. W przypadku nie podpisania w tym terminie umowy dzierżawy przez osobę, która przetarg wygrała, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Ruda Śląska.

 20. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

   

  Dodatkowych informacji udziela: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny

  ul. gen. Hallera 14a, Ruda Śląska  41-709,  Tel. 032/ 248-75-21.

  Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 20.12.2016 r. do dnia 10.01.2017 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul.Księżycowej 7 - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.12.2016 08:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zygmunt Grzybek
Data na dokumencie:19.12.2016
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.12.2016 08:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 49