I. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 grudnia 2016 r. znak KO.6220.1.33.2016.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, art.34, art.35 i art.36 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami),

podaje się do publicznej wiadomości informację, że:

  1. Prezydent Miasta Ruda Śląska przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287).

  2. Na wniosek z dnia 15 kwietnia 2016 r. DROGOPOL EKOPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Miedzianej 10, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287), Prezydent Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 5 maja 2016 r. znak KO.6220.1.33.2016 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe warunkowania realizacji przedsięwzięcia jw. Jednocześnie do prowadzonego postępowania administracyjnego dopuścił na prawach strony następujące organizacje ekologiczne: Fundacja Ekologiczna „Silesia” z siedzibą w Katowicach, Fundacja Ekologiczna Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Katowicach, Stowarzyszenie Rudzianie Razem z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Hallera/Konstytucji/Żelazna w Rudzie Śląskiej, Towarzystwo na Rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu.

3. Przedmiotem postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287). Organem właściwym do wydania decyzji z uwzględnieniem Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4242.46.2016.JW.4 oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Rudzie Śląskiej z dnia 15 czerwca 2016 r., znak ONS/NZ-523/18Ś/3655/5046/16 jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

4.  Z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej” (tekst jednolity) i Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj. poniedziałek, wtorek, środa, od godz. 800 do godz.1600, czwartek od godz. 800 do godz.1800, w piątek od godz.800  do 1400.

5. W ramach prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa zostanie przeprowadzona w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 17-tej rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miejsce przeprowadzenia rozprawy Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, Ruda Śląska – Nowy Bytom ul. Piotra Niedurnego 69 (sala widowiskowa).

6. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia

18 stycznia 2017 r. w formie:

- pisemnej na adres: Wydział Ochrony Środowiska i GórnictwaUrzęduMiasta Ruda Śląska,

         pl. Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,

       - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:wosig@ruda-sl.pl.

7.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

II. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Tekst jednolity).

III. Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. znak ONS/NZ-523/18Ś/3655/5046/16.

IV. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 r. znak WOOŚ.4242.46.2016.JW.4.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Leokadia Masłowska tel. (32) 244 90 63 lub (32) 244 90 00-10  wew. 4030.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w spr. realizacji przedsięwzięcia pn. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279,280, 281 i 287)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:28.12.2016 10:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Eugeniusz Malinowski
Data na dokumencie:28.12.2016
Informację aktualizował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data aktualizacji:28.12.2016 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 373