EZ.524.1.5.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1870 z późn. zm.), uchwały Nr PR.0007.131.2016  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwały Nr PR.0007.165.2016  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2017 rok

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych obejmujących działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

I.  RODZAJ ZADANIA:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.  Tytuł zadania.

„Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”.

2. Miejsce realizacji zadania.

Rzeczpospolita Polska.

3. Wysokość środków.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:

10.000,00 złotych (słownie:  dziesięćtysięcyzłotych)

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2016 wyniosły – 10.000,00 zł, z czego:

organizacje pozarządowe otrzymały – 10.000, 00  zł,

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.

4. Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w okresie  od 01.03.2017 roku do  31.12.2017 roku.

5. Cele zadania.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

- pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących,

- zmiana postawy osób potrzebujących wobec piętrzących się problemów,

- uczulenie rodzin bogatszych na problemy rodzin biedniejszych,

- wskazanie instytucji, które mogą pomóc osobom najbiedniejszym.

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

- zapewnienie pomocy rzeczowej potrzebującym osobom i rodzinom naszego miasta,

- pomoc w wychodzeniu z bezdomności,

- pozyskiwanie nowych darczyńców,

- zaopatrywanie przedszkoli w zabawki i książki.

7. Beneficjenci zadania.

Oferent powinien wykazać z części IV.2 oferty – „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania” liczbę przewidzianych beneficjentów.

8. Koszty, jakie można ponieść w ramach dotacji.

Dotacja, przyznana na wsparcie zadania, może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

- wynagrodzenie dla koordynatora projektu,

- zakup materiałów biurowych,

- opłata za media,

- zakup środków czystości oraz środków piorących,

- dopłata do telefonów komórkowych,

- zakup słodyczy do rogów obfitości,

- zakup nagród do konkursów

oraz inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

9. Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny w postaci środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (np. wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ) w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

10. Preferowane:

- projekt skierowany do najbiedniejszych mieszkańców miasta, kobiet ciężarnych, rodzin wielodzietnych, młodzieży, beneficjentów korzystających z MOPS, osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, samotnych, osób wyeliminowanych społecznie, osób uzależnionych, rodzin, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, osób bezdomnych, ofiar klęsk żywiołowych,

- doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 15.02.2017 roku z adnotacją Otwarty konkurs ofert  – „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”. Nie otwierać przed 15.02.2017 roku”. Koperta musi być opatrzona pieczątką firmową lub nazwą organizacji składającej ofertę.  W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

4. Oferta powinna zostać uzupełniona o oświadczenia o następującej treści:

    „8) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie niniejszego zadania;

      9) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) rachunkiem bankowym o numerze……………………………………………;

    10) oferent/ oferenci składający niniejszą ofertę zapoznał (-li) się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”.

5. Oferta nie zawierająca dodatkowych oświadczeń zostanie odrzucona z powodów formalnych.

6. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

11. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

12. W części IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” Oferent powinien wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

13. Wkładu rzeczowego opisanego w części IV.13 oferty nie należy wyceniać w części IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w kolumnie dotyczącej ww. wkładu.

14. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.  

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.131.2016 Rady Miasta Ruda Śląska  z dnia 20.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

 4. w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

4. Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych ofert stosuje karty oceny formalnej oraz oceny merytorycznej stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r., a w szczególności bierze pod uwagę:

 1. zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

 2. zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 3. kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

 4. dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

 5. realistyczny harmonogram realizacji zadania,

 6. realistyczny budżet wykonania zadania,

 7. wysokość środków finansowych z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

 8. zakładane rezultaty realizacji zadania,

 9. ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w poprzednich latach,

 10. udział wolontariuszy w realizacji zadania,

 11. dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

 2. złożone po terminie.

 

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 2. przesunięcia terminu składania ofert,

 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9.  Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty,

 2. żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

6. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

7. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) w terminie do dnia określonego  w zawartej umowie.

8. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

 1. kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawai postanowieniami umowy,

 2. Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

 3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

 4. Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Swietłana Kopeć – tel.32/2449000, wew.3122

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.01.2017 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:23.01.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2017 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 140