EZ.524.1.4.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1870 z późn. zm.), uchwały Nr PR.0007.131.2016  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwały Nr PR.0007.165.2016  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2017 rok

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych obejmujących działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

I.  RODZAJ ZADANIA:

Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.  Tytuł zadania.

„Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną”.

2. Miejsce realizacji zadania.

Rzeczpospolita Polska.

3. Wysokość środków.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:

3.000,00 złotych (słownie: trzytysięcezłotych)

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2016 wyniosły – 0,00 zł, z czego:

organizacje pozarządowe otrzymały – 0, 00  zł,

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.

4. Termin realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w okresie  od 01.03.2017 roku do  31.12.2017 roku.

5. Cele zadania.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

- przybliżenie mieszkańcom Miasta Ruda Śląska kultury i tradycji mniejszości narodowych,

- integrowanie mniejszości narodowej ze społecznością lokalną.

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

- zorganizowanie spotkań integracyjnych mniejszości narodowej z mieszkańcami miasta,

- występy zespołów mniejszości narodowych,

- organizację integracyjnych przedsięwzięć kulturalnych. 

7. Beneficjenci zadania.

Oferent powinien wykazać z części IV.2 oferty – „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania” liczbę przewidzianych beneficjentów.

8. Koszty, jakie można ponieść w ramach dotacji.

Dotacja, przyznana na wsparcie zadania, może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

- opłata za media,

- zakup produktów spożywczych,

- zakup naczyń jednorazowych,

- zakup sprzętu nagłaśniającego,

- druk plakatów informujących o spotkaniu integracyjnym,

- wynajem sali, sceny lub namiotu

oraz inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

9. Oferent powinien wykazać finansowy wkład własny w postaci środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (np. wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ) w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

10. Preferowane:

- projekty skierowane do mieszkańców Miasta pochodzenia romskiego,

- projekty skierowane do przedstawicieli  mniejszości narodowych, mieszkających w Rudzie Śląskiej,

- doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 15.02.2017 roku z adnotacją Otwarty konkurs ofert  – „Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną”. Nie otwierać przed 15.02.2017 roku”. Koperta musi być opatrzona pieczątką firmową lub nazwą organizacji składającej ofertę.  W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

4. Oferta powinna zostać uzupełniona o oświadczenia o następującej treści:

    „8) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie niniejszego zadania;

      9) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) rachunkiem bankowym o numerze……………………………………………;

    10) oferent/ oferenci składający niniejszą ofertę zapoznał (-li) się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn. „Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną”.

5. Oferta nie zawierająca dodatkowych oświadczeń zostanie odrzucona z powodów formalnych.

6. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

8. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

11. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

12. W części IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” Oferent powinien wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

13. Wkładu rzeczowego opisanego w części IV.13 oferty nie należy wyceniać w części IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w kolumnie dotyczącej ww. wkładu.

14. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.131.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

 4. w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

4. Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych ofert stosuje karty oceny formalnej oraz oceny merytorycznej stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r., a w szczególności bierze pod uwagę:

 1. zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

 2. zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 3. kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

 4. dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

 5. realistyczny harmonogram realizacji zadania,

 6. realistyczny budżet wykonania zadania,

 7. wysokość środków finansowych z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

 8. zakładane rezultaty realizacji zadania,

 9. ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w poprzednich latach,

 10. udział wolontariuszy w realizacji zadania,

 11. dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

 

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

 2. złożone po terminie.

 

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,

 2. przesunięcia terminu składania ofert,

 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty,

 2. żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

VI.  WYNIKI KONKURSU

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

6. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

7. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

8. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

 1. kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

 2. Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

 3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

 4. Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Swietłana Kopeć – tel.32/2449000, wew.3122

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:25.01.2017 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:23.01.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:25.01.2017 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 88