Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy z podanymi odległościami pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami, określonym w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości granice województw,

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli są wymagane,

- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na terenie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,

- pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych – jeżeli jest wymagane.

 

Opłaty

48 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia, płatna w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- wniosek należy złożyć, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy,

- organizator imprezy przesyła w terminie podanym wyżej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

- zezwolenie zostanie wydane po zasięgnięciu przez organ (Urząd Miasta Ruda Śląska) opinii Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia,   

- z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze swoim statutem zajmują się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz jednostki budżetowe i jednostki samorządowe.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 1271

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 19:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Pol
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.04.2017 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 480