Bartosz Pilny 22.02.2017 10:19 wersja do wydruku

AGN.6871.1.23.2014

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu  przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są zabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska o łącznej powierzchni 504 m2, położone w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy zbiegu ulic Chorzowskiej i Pokoju, obręb  Nowy Bytom k.m. 1, obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 2591/187 o pow. 114 m², zapisaną w KW GL1S/00008695/2, 2778/187 o pow. 390 m2, zapisaną w KW GL1S/00030385/9 (działy  III i IV ksiąg są wolne od wpisów) - z przeznaczeniem pod zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1).

 

3. Nieruchomości  położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, posiadają nieregularny kształt, są zadrzewione i zabudowane:

- działka nr 2591/187 jest zabudowana szaletem miejskim o powierzchni zabudowy 25,30 m2 i kubaturze   47,53 m3 - budynkiem o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Elewacja częściowo wykonana jest z cegły, nieocieplona,  dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką; stolarka okienna drewniana, drzwi wejściowe stalowe. Tynki wewnętrzne wyłożone są płytkami ceramicznymi w złym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrodzenie w bardzo dobrym stanie – z przęseł stalowych wspartych na słupkach i podmurówce. Miasto prowadzi postępowanie w celu zawarcia nowej umowy na zarządzanie i obsługę szaletu. W umowie zostanie zawarta klauzula o możliwości jej rozwiązania w przypadku sprzedaży obiektu;

-  działka nr 2778/187 jest  zabudowana budynkiem nieczynnej wieży wodnej o wysokości 27 m i średnicy  13 m. Budynek murowany z cegły o trzech kondygnacjach kołowych , o powierzchni 91,22 m2  każda,   w następujących wysokościach: parter – 6,16 m, I piętro -8,16 m, II piętro – 11,54m.  Obiekt wybudowano  w 1908 r. i do czasu wyłączenia z użytkowania pełnił on funkcję wieży ciśnień. Dach budynku wykonany z konstrukcji stalowej, odeskowany, pokryty gontem bitumicznym. Pod dachem na samym szczycie wieży znajduje się stalowy zbiornik o pojemności 600 m3. Obróbka blacharska wykonana z blachy ocynkowanej, natomiast rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej i PCV. Schody wewnętrzne stalowe, pomiędzy kondygnacją II i III przedział drabinowy. Stolarka drzwiowa i okienna stalowe. Budynek w dobrym stanie technicznym, wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, odgromową, wpisany do ewidencji zabytków Miasta Ruda Śląska. Stan techniczny budynku dobry.

W/na  budynku wieży wodnej zamontowane są urządzenia i instalacje telekomunikacyjne (telefonia cyfrowa), objęte umowami:

1. najmu  131/ON/98 z dnia 04.06.1998 r., zawartą z ORANGE Polska S.A (dawniej „Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” Sp. z o.o)  na czas nieokreślony.

W styczniu br. Miasto wyraziło zgodę na modernizację stacji,

2. dzierżawy z dnia 29.09.2000 r. z Polkomtel Sp. z o.o. (dawniej POLKOMTEL 06), obowiązującą do dnia 31.12.2019 r.

Z dniem  zawarcia notarialnej umowy zbycia nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawiającego/wynajmującego.

W związku z zabytkowym charakterem obiektu miasto wyraża wolę kontynuacji  podświetlenia obiektu wieży wodnej. Eksploatacja przedmiotowego oświetlenia będzie prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej. W związku z powyższym nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na działce nr 2778/187  nieodpłatnej służebności na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska,  polegającej na prawie posadowienia na istniejącym budynku instalacji oświetleniowej oraz na nieograniczonym czasowo prawie wstępu na ww. działkę w celu wykonywania robót związanych z konserwacją, usuwaniem awarii instalacji oświetleniowej,  a także jej przebudową i modernizacją.

W chwili obecnej budynek jest podświetlany z instalacji wewnętrznej, istnieje zatem konieczność przebudowy istniejącej instalacji. Termin przebudowy instalacji zostanie uzgodniony z nabywcą w celu skoordynowania prac z nią związanych oraz ewentualnych robót wykonywanych przez właściciela. 

           Działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych – ulic  Chorzowskiej i Pokoju.  Ze względu na charakterystykę układu drogowego oraz usytuowanie nieruchomości bezpośrednio przy skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic: Chorzowskiej i Piotra Niedurnego oraz drogi gminnej ulicy Pokoju, dojazd do nich winien odbywać się z ulicy Pokoju, a zjazd należy zlokalizować przy granicy z działką nr 3563/187.  Zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) nowe obiekty  budowlane powinny być usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Chorzowskiej i w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. Pokoju.

Przez nieruchomości przebiegają  sieci:

- energetyczna – dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych,

- wodociągowe - o średnicy: 160 mmm, 110mm, 32mm, 225 mm, doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu 225mm ułożonego wzdłuż ul. Chorzowskiej wykorzystując istniejące wejście wodociągu do budynku wieży wodnej, wzdłuż przewodów wod-kan.  należy  pozostawić pas wolny od zabudowy

- kanalizacyjna, ścieki bytowe można odprowadzić do kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm ułożonej wzdłuż ul. Pokoju,

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

- ciepłownicza  stanowiąca własność PEC Ruda Śląska Sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.) ,   z której istnieje możliwość dostawy ciepła systemowego,

- gazowa niskiego ciśnienia - najbliższe źródło gazu dla potencjalnych odbiorców  może stanowić gazociąg niskiego  ciśnienia DN 250 ułożony w ul. Chorzowskiej lub DN 200 ułożony w ulicy Pokoju.

- kanalizacja deszczowa – będąca własnością miasta ułożona w ul. Pokoju; kanalizacja deszczowa może być    odbiornikiem dla wód opadowych i roztopowych z odwodnienia przedmiotowych działek, przy czym ze względu na ograniczone możliwości hydrauliczne można wykonać maksymalnie jedno przyłącze o średnicy 160 mm lub mniejsze. W związku z powyższym w przypadku skierowania ilości wód deszczowych przekraczającej możliwości odbioru przez ww. przewód należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć odprowadzenie wód do gruntu, na teren nieutwardzony, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar przelewem bądź do zbiornika retencyjnego z odpływem do studni rewizyjnej w granicy nieruchomości, a następnie do sieci deszczowej.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowych  nieruchomości przy obowiązku zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przeprowadzić postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

            Kompania Węglowa S.A. Oddział  KWK „Pokój” (obecnie Polska Grupa Węglowa Sp. z o.o. KWK ”Ruda”) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym,  tj. do 2020 r. wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej:

- nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Pokój”, gdzie prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego 

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących prędkości drgań powierzchni o maksymalnej wartości V≤ 20mm/s – 1 st. GSI, prognozowane obniżenia terenu wyniosą Wmax = 0,10m,

- stosunki  wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin,

W rejonie zbywanego terenu występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości, w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne, może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Miejski Konserwator Zabytków – pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości pod warunkiem bezwzględnego zachowania budynku wieży ciśnień zlokalizowanego na działce nr 2778/187 oraz zachowania odpowiedniej ekspozycji tego obiektu poprzez niezabudowywanie pozostałej części gruntu budynkami wyższymi niż parterowe. Jednocześnie wygląd noworealizowanych obiektów na tym terenie powinien być konsultowany z Miejskim Konserwatorem Zabytków. W przypadku realizacji nowej zabudowy zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków. Teren przedmiotowych nieruchomości  objęty jest ochroną konserwatorską,  a budynek wieży wodnej figuruje w gminnej ewidencji zabytków. W związku z powyższym wymaga on bezwzględnego zachowania i nie jest możliwe jego wyburzenie bądź jakakolwiek przebudowa, która zatraciłaby jego pierwotny, historyczny kształt.

Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na przedmiotowym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 02.11.2016 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

5. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi – 217.000,00 zł

Cena o nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

6. Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2017 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 22.03.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 10.900,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Chorzowska ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MW1,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS  przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu   w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących  działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  2.170,00 zł

 

8. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację  o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

9. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

10. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty    ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) ustanowić nieodpłatną służebność na działce nr 2778/187 na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska polegającą na  prawie posadowienia na istniejącym budynku instalacji oświetleniowej oraz na nieograniczonym czasowo prawie wstępu na ww. działkę w celu wykonywania robót związanych z konserwacją, usuwaniem awarii instalacji oświetleniowej,  a także jej przebudową i modernizacją.

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca będzie zobowiązany udostępniać nieruchomość w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

12. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia . Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

14. Oględziny obiektów odbędą się w dniu 16 marca 2017 r. w godz. 1400 - 1500

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zmianami.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Informację przygotowała: Karina Grojec - tel. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Chorzowskiej oraz Pokoju (2591) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:22.02.2017 10:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:22.02.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:22.02.2017 10:19