wersja do wydruku Bartosz Pilny 27.02.2017 10:56

Zbycie garażu (nr 191) przy ul. Katowickiej oraz Otylii - wykaz nieruchomości.

ALM.7125.74.1.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany garaż murowany nr 191 położony w kompleksie garaży przy ul. Katowickiej - Otylii w Rudzie Śląskiej – Bykowinie.

  1. Garaż usytuowany jest przy ul. Katowickiej - Otylii w Rudzie Śląskiej – Bykowinie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Bykowina, k.m. 3, numerem 466/52 o pow. 226 m² zapisanej w księdze wieczystej nr KW nr GL1S/00016300/6.
  2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r.) zbywana nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1.
  3. Garaż nr 191 został wyznaczony do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.45.2017 z dnia 03.02.2017 roku.
  4. Garaż nr 191 o pow. użytkowej 18,00 m2 sprzedany zostanie z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/12 udziału w działce 466/52, na której jest usytuowany.
  5. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 524/52 o powierzchni 13256 m2, k.m. 3 obręb Bykowina, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/00016314/7 obciążona zostanie odpłatną służebnością gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 191 i użytkownika wieczystego 1/12 części działki nr 466/52. 

Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 2.157,00 zł zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%. Obowiązek zarządzania nieruchomością, na której ustanowiono służebność ciąży na właścicielu nieruchomości – Gminie Ruda Śląska.    

6.  Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej została ustalona w oparciu o wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10.210,00 zł w tym:

cena gruntu została ustalona na kwotę: 1.802,00 zł,

cena sprzedaży garażu murowanego została ustalona na kwotę: 8.408,00 zł.

    Wartość ułamkowej części gruntu stanowi podstawę do ustalenia opłat tj.:

- pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,

- opłat rocznych w wysokości 3% ceny gruntu – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym ich wysokość może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

Pierwsza opłata i opłata roczna zostaną powiększone o należny podatek VAT.

  1. Wartość poniesionych nakładów zostaje zaliczona w poczet ceny nabycia garażu nr 191.
  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt 8. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu tj. od dnia 14.02.2017 r. do dnia 28.03.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Angelika Urbańska
, tel. 32-244-90-00 wew. 2251

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie garażu (nr 191) przy ul. Katowickiej oraz Otylii - wykaz nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:17.02.2017
Data publikacji:27.02.2017 10:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż