AU.6740.55.2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) - zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pokoju 13, wydana została w dniu 23.02.2017 r. decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 80-17 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

„Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej,  na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Odyga - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 3200

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji: budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną tłoczną w rejonie ulic Ks. Józefa Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 5164/414”.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Data publikacji:01.03.2017 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:01.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:03.03.2017 08:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 60