wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.03.2017 13:03

Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.

ALM.7125.14.1.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości , że w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany garaż murowany nr 10 położony przy ul. Solidarności

  1. Garaż usytuowany jest przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej – Halembie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Stara Kuźnia, k.m.1, numerem 678/2 o pow. 226 m² zapisanej w księdze  wieczystej nr KW nr GL1S/00009141/1.
  2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ) zbywana nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1.
  3. Garaż nr 10 został wyznaczony do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.39.2017 z dnia 03.02.2017 r.
  4. Garaż nr 10 o pow. użytkowej 15,80 m2 sprzedany zostanie z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/12 części działki 678/2, na której usytuowany jest budynek.
  5. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi 1327/3 i 1326/3 o łącznej powierzchni 1400 m2 , k.m. 1 obręb Stara Kuźnia, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/0007950/1 i 1324/3 o powierzchni 2979 m2, k.m. 1 obręb Stara Kuźnia, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/0007928/8 oraz nr 1329/2 o powierzchni 5169 m² , k.m. 1, obręb Stara Kuźnia , dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/00009119/8 obciążone są odpłatną służebnością gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 10 i użytkownika wieczystego ułamkowej części działki nr 678/2.
          Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 3.253,00 zł. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%. Obowiązek zarządzania nieruchomością, na której ustanowiono służebność ciąży na właścicielu nieruchomości – Gminie Ruda Śląska.
  6. Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej została ustalona w oparciu o wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6.935,00 zł w tym:

cena gruntu została ustalona na kwotę: 1.887,00 zł,

cena sprzedaży garażu murowanego została ustalona na kwotę: 5.048,00 zł,

Wartość ułamkowej części gruntu stanowi podstawę do ustalenia opłat tj.:

- pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,

- opłat rocznych w wysokości 3% ceny gruntu – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym ich wysokość może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

Pierwsza opłata i opłata roczna zostaną powiększone o należny podatek VAT.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt 8. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu tj. od dnia 16.02.2017 do dnia 30.03.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Steindor – tel. 32-244-90-do 10 wew. 2250

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie garażu (nr 10) na rzecz jego najemcy (ul. Solidarności) - wykaz nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:28.02.2017
Data publikacji:07.03.2017 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż