Bartosz Pilny 20.03.2017 09:47 wersja do wydruku

AGN.6871.2.2.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

            Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 1 Maja, które zostaną sprzedane w trybie przetargowym z przeznaczeniem na cel zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

 

 1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na cel zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta będą niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2652 m2 położone w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja, oznaczone numerami geodezyjnymi:
 • 929/15 o powierzchni 671 m2, użytek Bz, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00021764/4,
 • 816/16 o powierzchni 1352 m2, użytki: Bp i Bz, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00008514/0,
 • 903/5 o powierzchni 591 m2, użytek Bz, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00014923/5,
 • 906/6 o powierzchni 38 m2, użytek Bz, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00014924/2. 

Ww. działki stanowią własność Skarbu Państwa.

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonymi:

- uchwałą Rady Miasta Ruda śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22.06.2006 r., ogłoszoną

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383,

- uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.11.2011 z dnia 27.01.2011 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 58, poz. 1065,

 1. działki nr: 929/15, 903/5, 906/6 stanowią tereny zabudowy produkcyjno -usługowej (symbol na planie PU10),

 2. działka nr 816/16 przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno-usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (symbole na planie: PU10 i P1).

   

 1. Nieruchomości szczegółowo opisane w ust. 1 zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z przyznaną przez Wojewodę Śląskiego zgodą na zbycie przedmiotowych nieruchomości wyrażoną w Zarządzeniu nr 42/2017 z dnia 03.02.2017 r.

 

 1. Zbywane działki położone są w rejonie ul. 1 Maja, w sąsiedztwie zabudowy handlowo-usługowej, niezabudowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową oraz rzeki Czarniawki. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. 1 Maja odbywać się będzie poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny – drogę stanowiącą dojazd do ul. Klary – na zasadach ogólnych.  Działka nr 929/15 posiada dostęp do przedmiotowej drogi poprzez działkę nr 816/16. Pozostałe działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nabywca, we własnym zakresie i na własny koszt, winien uzyskać tytuł prawny na przejazd przez inne nieruchomości.  W celu wykonania zjazdu należy wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

 

 1. Przez działkę nr 816/16 przebiegają kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Z uwagi na powyższe nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Miasta Ruda Śląska.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 211.000,00 zł (netto). Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

 1. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

 1. Zbycie nieruchomości opisanych w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 20.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 4-ch nieruchomości przy ul. 1 Maja (929) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.03.2017 09:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.03.2017 09:47