Bartosz Pilny 20.03.2017 09:52 wersja do wydruku

AGN.6871.1.65.2015

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

            Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja, które zostaną sprzedane w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będą niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 15912 m2, położone w Rudzie Śląskiej – Rudzie rejonie ulicy 1 Maja obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 914/16 o powierzchni 10470 m2, użytek Bz, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00019938/8,

- 902/17 o powierzchni 4132 m2, użytki: Bp i Tr, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00019717/3,

- 20 o powierzchni 1310 m2, użytek Ba, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00018432/4.

Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, są wolne od wpisów. Zbywane działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska, są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich, nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

 

2. Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzoną uchwałą Nr PR.0007.11.2011 Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 27.01.2011 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 58, poz. 1065, zbywane nieruchomości stanowią tereny zabudowy produkcyjno-usługowej obejmującej obiekty: produkcyjne, magazynowo-składowe, obiekty związane z obsługą pojazdów mechanicznych oraz obiekty usługowe z zakresu usług publicznych i komercyjnych (tj. usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, socjalnej, nauki, sądownictwa, finansów, a także usługi pocztowe, hotelarskie oraz biura, gabinety) - symbol na planie PU10.

 

3. Opisane powyżej działki położone są w rejonie ul. 1 Maja, w sąsiedztwie zabudowy handlowo-usługowej, niezabudowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową oraz rzeki Czarniawki. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Dojazd z drogi publicznej ul. 1 Maja odbywać się będzie poprzez wewnętrzny ciąg komunikacyjny – drogę stanowiącą dojazd do ul.Klary – na zasadach ogólnych. W celu wykonania zjazdu należy wystąpić do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków lokalizacji zjazdu.

 

4. Nieruchomości położone są na terenie górniczym byłej KWK „Pokój”, poza zasięgiem wpływów planowanej eksploatacji górniczej. W okresie koncesyjnym, tj. do 2020 r. nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu, stosunki wodne nie ulegną zmianie. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego. Występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2 oraz wychodnia uskoku o zrzucie h~18 m.

 

5. Przez zbywany teren przebiega kanalizacja: sanitarna, tłoczna oraz deszczowa. Z uwagi na powyższe nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej oraz Miasta Ruda Śląska. Istnieje możliwość doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków bytowych. Wzdłuż przewodów wodno-kanalizacyjnych należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Uzgodnienia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

Najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg znajdujący się w ul. Zabrzańskiej.

Istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej; określenie warunków dostawy ciepła do planowanych obiektów może nastąpić po sprecyzowaniu zapotrzebowania na ciepło. Dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych. Istniejące na przedmiotowym terenie linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie.   

 

6. Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i dojazdem. Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego terenu, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

   

7. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 1.441.000,00 zł (netto).

Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

 

8. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

9. Zbycie nieruchomości opisanych w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy tut. Urzędu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 20.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 3-ch nieruchomości przy ul. 1 Maja (914) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:20.03.2017 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:17.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:20.03.2017 09:52