EZ.8030.1.12. 2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1870 z późn. zm.) uchwały Nr PR.0007.131.2016  Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz uchwały Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska  z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2017 rok

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1638 z późn. zm.)

 

I. RODZAJ ZADANIA:

Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1638 z późn. zm.)

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.Tytuł zadania. Wakacje ze zdrowiem.

2. Miejsce realizacji zadania. Na terenie krajów Unii Europejskiej.

3. Rozliczenia wyjazdów zagranicznych należy dokonać w złotych polskich.

4. Wysokość środków. Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:

230.000,00 złotych (słownie:dwieścietrzydzieścitysięcyzłotych).

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2016 wyniosły –  299.387,72 złotych z czego:

organizacje pozarządowe otrzymały – 196.198,72   złotych,

podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 103.189,00  złotych.

5. Termin realizacji. Zadanie będzie realizowane w okresie od 05.06.2017 roku  do 15.09.2017 roku.

Okres ponoszenia wydatków pochodzących z dotacji, związanych z realizacją zadania musi zawierać się między 23.06.2017 roku a 31.08.2017 roku.

6. Cele zadania. W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

1) uświadomienie dzieciom i młodzieży odpowiedzialności za własne zdrowie,

2) zmiana stylu żywienia, 

3) propagowanie aktywności fizycznej,

4) propagowanie aktywności kulturalnej,

5) propagowanie zdrowego stylu życia,

6) uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

7) rozwijanie zainteresowań,

8) integracja środowiska lokalnego.

7. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

1) opracowanie i realizację programu promocji zdrowia,

2) sporządzanie zdrowych posiłków,

3) wyjścia na basen i korzystanie z innych miejsc rekreacji ruchowej (np. park linowy, ścianka  wspinaczkowa),

4) zorganizowanie różnych form wypoczynku (stacjonarnych i wyjazdowych),

5) wdrażanie czynnego odpoczynku, rozwijanie tężyzny fizycznej i sprawności ruchowej,

6) kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych,

7) wyjścia do kina, teatru, innych instytucji propagujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

8. Beneficjenci zadania.

1) Projekty skierowane do dzieci szkolnych i młodzieży do 26 roku życia z terenu Miasta Ruda Śląska.

2) Oferent powinien wykazać w części IV.2. oferty – „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczba oraz opisem odbiorców tego zadania” ilość przewidzianych beneficjentów.

9. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji. Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona w szczególności na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

1) zakup nagród,

2) zakup biletów wstępu,

3) usługi transportowe,

4) zakwaterowanie,

5) wyżywienie,

6) zakup środków spożywczych koniecznych do realizacji programu,

7) wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia do 25,00 zł za godzinę. Całkowity koszt osobowy nie może przekroczyć 20%  kosztów dofinansowania,

8)  inne uzasadnione koszty umożliwiające realizację projektu.

10. Udział środków własnych w zadaniu. Oferent powinien wykazać wkład własny w postaci środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (np. wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ) w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

11. Preferowane;

1) wyjazdowy wypoczynek z wykorzystaniem walorów ekologicznych klimatu,

2) zorganizowanie półkolonii stacjonarnych,

3) doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego typu.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1817 z późn. zm.).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300) w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie  do 19.04.2017 roku z adnotacją Otwarty konkurs ofert „Wakacje ze zdrowiem”. Nie otwierać przed 19.04.2017 roku” oraz nazwą organizacji składającej ofertę. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Treść ogłoszenia do pobrania na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

4. W części IV.6 oferty – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” należy zawrzeć założenia realizowanego programu promocji zdrowia (m.in. metody i sposób realizacji, ewaluacja).

5. Katalog oświadczeń wymienionych na końcu wzoru oferty, należy uzupełnić (dopisać) o następujące oświadczenia:

    „8) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie niniejszego zadania;

     9) oferent/oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje (-ją) rachunkiem bankowym o numerze ……………………;

     10) oferent/ oferenci składający niniejszą ofertę zapoznał (-li) się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn. „Wakacje ze zdrowiem.”

6. Oferta  nie zawierająca dodatkowych oświadczeń zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

7. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

9. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

12. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

13. Oferent powinien wskazać w części IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” Oferent powinien wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za projekt oraz kadrę realizującą projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

14. Wkładu rzeczowego opisanego w części IV.13 oferty nie należy wyceniać w części IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w kolumnie dotyczącej ww. wkładu.

15. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.131.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczeń członka komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

4) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych ofert stosuje karty oceny formalnej oraz oceny merytorycznej stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2016 roku, a w szczególności bierze pod uwagę:

1) zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

2) zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

3) kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

4) dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

5) realistyczny harmonogram realizacji zadania,

6) realistyczny budżet wykonania zadania,

7) wysokość środków finansowanych z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

8) zakładane rezultaty realizacji zadania,

9) ocenę realizacji zlecanych zadań publicznych zrealizowanych w poprzednich latach,

10) udział wolontariuszy w realizacji zadania,

11) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

1) złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

2) złożone po terminie.

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) przesunięcia terminu składania ofert,

3) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU.

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

1) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

2) poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

5. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10% oraz zmiana ta nie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować Zleceniodawcę w formie elektronicznej nie później niż w dniu dokonania zmiany.

W odniesieniu do środków własnych istnieje możliwość dowolnego ich przesunięcia pomiędzy pozycjami w kalkulacji przewidywanych kosztów.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

7. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert oferentami umowy.

8.Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży do Kuratorium Oświaty.

9. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

10. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

11. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

1) kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

2) Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

4) Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Harczyńska – tel. 32-244-90-41

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Wakacje ze zdrowiem".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.03.2017 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:27.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.03.2017 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 104