Bartosz Pilny 28.03.2017 10:41 wersja do wydruku

PGN.6871.2.4.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

            Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Bukowej, która zostanie sprzedana w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska.

 1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Bukowej, oznaczona numerem geodezyjnym 517 o powierzchni 5840 m2, użytki: dr, Lz IV, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00014838/2.
   
 2. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383, działka nr 517 stanowi:
  - tereny produkcyjno-usługowe (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne,
  - tereny ulic zbiorczych (symbol na planie KZ1/2) – fragmentarycznie,
  - tereny ulic lokalnych (symbol na planie KL1/2) – fragmentarycznie.
   
 3. Nieruchomość szczegółowo opisana w ust. 1 zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z przyznaną przez Wojewodę Śląskiego zgodą na zbycie przedmiotowej działki wyrażoną w Zarządzeniu nr 67/17 z dnia 07.03.2017 r.
   
 4. Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie węzła trasy N-S, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do działki z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty odbywać się będzie na zasadach ogólnych  poprzez gminne drogi wewnętrzne – ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką oraz przez działkę nr 499 stanowiącą nieurządzoną drogę dojazdową, na której zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa. Ponadto każdoczesnemu właścicielowi działki nr 517 służy, nieograniczona w czasie i nieodpłatna przez cały okres wykonywania, służebność drogi ustanowiona na działkach nr 511 i 722/519, KW nr GL1S/00050196/3, polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem gruntu 5,5 m, oznaczonym na załączniku mapowym do umowy notarialnej Rep. A nr 1396/2016 zawartej w dniu 28.04.2016 r. 
   
 5. Przez zbywaną działkę przebiegają energetyczne linie kablowe. Istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z wodociągu magistralnego o średnicy 800 mm lub 1000 mm, ułożonego w rejonie działki. Ścieki bytowe można odprowadzić do prywatnych kanalizacji sanitarnych (istniejącej i projektowanej), po uprzednim uzyskaniu zgód jej właścicieli na włączenie. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości może być kanalizacja deszczowa o średnicy 800 mm ułożona wzdłuż ul. Bukowej, przy zachowaniu warunków określonych w uzgodnieniu ITU/500/276/16 z dnia 18.10.2016 r. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można również odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego.
           Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 405 oraz zlikwidowany szyb S-1. W okresie do dnia 15.08.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, czy wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego. Stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin.  
   
 6. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 516.000,00 zł (netto).
  Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej wynosi 29.643,00 zł (netto).
  Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
   
 7. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.
   
 8. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 28.03.2017 r. do dnia 19.04.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Bukowej (517) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:28.03.2017 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:27.03.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:28.03.2017 10:49