EZ.8141.2.3.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz art. 221 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień

 

I. RODZAJ ZADANIA:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1.Tytuł zadania
Dni Profilaktyki

2. Miejsce realizacji zadania
Na terenie Miasta Ruda Śląska.

3. Wysokość środków
Na realizację ww. zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Miasta w wysokości:  45.500 złotych (słownie: czterdzieścipięćtysięcy pięćsetzłotych).

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2016 wyniosły – 59.788,00 zł, z czego:

organizacje pozarządowe otrzymały – 41.928,00  zł.,

podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 17.860,00 zł.

4. Termin realizacji
Zadania będzie realizowane w okresie  od 15.05.2017 roku do 30.06.2017 roku.

5. Cele zadania.
W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:

1) dostarczenie pozytywnych wzorców oraz uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

2) rozwijanie zainteresowań,

3) integracja środowiska lokalnego,

4) propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia,

5) pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki problemowej,

6) promowanie pozytywnych wzorców oraz norm postępowania,

7) wzmacnianie więzi w rodzinach,

8) budowanie systemu wsparcia dla dzieci.

6. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez organizację konferencji, warsztatów i prelekcji, konkursów profilaktycznych, imprez kulturalno – sportowych, festynów, pikników oraz spektakli profilaktycznych i happeningów dla mieszkańców miasta Ruda Śląska pod hasłem „Dni Profilaktyki”.

Działania powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych w tym m. In.:

- ukazywać autorytety promujące wzorzec trzeźwości,

- angażować młodych ludzi w przygotowanie przedsięwzięć profilaktycznych,

- rozwijać współpracę z rodzicami.

7. Beneficjenci zadania
Oferent powinien wykazać z części IV.2 oferty – „Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania” ilość przewidzianych beneficjentów.

8. Koszty jakie można ponieść w ramach dotacji
Dotacja przyznana na wsparcie zadania może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów, związanych z realizacją zadania:

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,

- koszty związane z organizacją szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów itp.

- wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych (stawka wynagrodzenia powinna być ustalona zgodnie z rekomendacjami PARPA,

- inne uzasadnione koszty umożliwiające realizację projektu.

Osobowe koszty administracyjne i obsługi takie jak np. koordynator, księgowa nie mogą przekroczyć 20% kosztów dofinansowania.

9. Udział środków własnych w zadaniu.
Oferent powinien wykazać wkład własny w postaci środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (np. wpłat i opłat adresatów zdania publicznego) w kwocie nie mniejszej niż 1% wartości wnioskowanej dotacji.

10. Preferowane:

- doświadczenie w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju,

- projekty realizowane w terminie  26.05 - 11.06.2017 r., wpisujące się w obchody Dni Profilaktyki
w Rudzie Śląskiej.

 

III. PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZŁOŻENIA OFERT SĄ:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.

1. Dotacja zostanie przyznana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku, poz.1300) oraz wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska  41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 25 kwietnia 2017 roku z adnotacją „Otwarty konkurs ofert –Dni Profilaktyki”. Nie otwierać przed 25.04.2017 roku” oraz nazwą organizacji składającej ofertę. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

3. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz formularz oferty do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.rudaslaska.bip.info.pl.

4. W części IV.6 oferty – „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego” należy zawrzeć realizowany program profilaktyczny (m.in. konkretna tematyka, metody i sposób realizacji, ewaluacja).

5. Katalog oświadczeń wymienionych na końcu wzoru oferty, należy uzupełnić (dopisać) o następujące oświadczenia:

„ 8) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje(-ją) lokalem posiadającym uregulowaną sytuację prawną (np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, prawa własności, porozumienia), gwarantującym wykonanie ww. zadania;

     9) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę dysponuje(-ją) rachunkiem bankowym o numerze …………………………………………;

     10) oferent / oferenci składający niniejszą ofertę zapoznał(-li) się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert pn. „Dni Profilaktyki”.

6. Oferta nie zawierająca dodatkowych oświadczeń zostanie odrzucona z powodów formalnych.

7. W ramach niniejszego konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Strony oferty należy ponumerować oraz połączyć w sposób trwały.

9. Należy wypełnić czytelnie wszystkie rubryki zawarte w formularzu oferty.

10. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

12. Dopuszcza się możliwość złożenia ofert cząstkowych.

13. W części IV.11 oferty – „Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego” Oferent powinien wskazać imiennie osobę odpowiedzialną za projekt oraz opis kadry realizującej projekt. Każda z osób powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji danego typu programów lub zajęć.

14. Wkładu rzeczowego opisanego w części IV.13 oferty nie należy wyceniać ( wpisywać) w części IV.8 oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w kolumnie dotyczącej ww. wkładu.

15. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT ORAZ TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY                                                                  

1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

2. Rozpatrzenie ofert nastąpi zgodnie z Uchwałą Nr PR.0007.131.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Zarządzeniem Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Komisja konkursowa dokonując oceny złożonych ofert stosuje karty oceny formalnej oraz oceny merytorycznej stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr SP.0050.1.70.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10.11.2016 r., a w szczególności bierze pod uwagę:

 1. zgodność wniosku z celami statutowymi oferenta i zadaniami Miasta,

 2. zgodność wniosku z warunkami niniejszego ogłoszenia,

 3. kwalifikacje kadry osobowej realizującej zadanie,

 4. dysponowanie odpowiednią bazą i sprzętem koniecznym do realizacji zadania,

 5. realistyczny harmonogram realizacji zadania,

 6. realistyczny budżet wykonania zadania,

 7. wysokość środków finansowych z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowych środków własnych,

 8. zakładane rezultaty realizacji zadania,

 9. ocenę realizacji zleconych zadań publicznych zrealizowanych w poprzednich latach,

 10. udział wolontariuszy w realizacji zadania,

 11. dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań tego samego lub podobnego rodzaju.

5. Nie będą rozpatrywane oferty:

-  złożone przez podmioty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu,

-  złożone po terminie.

6. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i przedkłada je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

-  odwołania konkursu bez podania przyczyny,

-  przesunięcia terminu składania ofert,

-  zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta.

9. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.

10. Prezydent Miasta unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

-  nie złożono żadnej oferty,

-  żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

VI.  WYNIKI KONKURSU

1. W terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego wyniki konkursu ogłasza się:

   - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska,

   - poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,

   - na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

2. O podjętych decyzjach odmowy udzielenia dotacji oferenci składający oferty powiadamiani są również pisemnie.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot dokona aktualizacji kosztorysu oraz proporcjonalnej aktualizacji opisu poszczególnych działań i harmonogramu projektu zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej.

5. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 % oraz zmiana ta nie miała wpływu na merytoryczny zakres zadania. O dokonanych przesunięciach należy poinformować Zleceniodawcę w formie elektronicznej w terminie 2 dni od daty dokonania zmiany. W odniesieniu do środków własnych istnieje możliwość dowolnego ich przesunięcia pomiędzy pozycjami w kalkulacji przewidywanych kosztów.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

7. Dotacja zostanie przekazana w jednej (lub większej ilości transz) na wskazany w ofercie rachunek bankowy, (pierwsza transza) w terminie do 30 dni od dnia podpisania z wybranymi w drodze otwartego konkursu oferentami umowy.

8. Wybrani oferenci będą zobowiązani do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) w terminie do dnia określonego w zawartej umowie.

9. Zmniejszenie, w trakcie realizacji zadania deklarowanych środków własnych, będzie skutkować odpowiednio proporcjonalnym zmniejszeniem wysokości dotacji.

10. Miasto Ruda Śląska posiada uprawnienia kontrolne względem realizującego zadanie:

1) kontroli podlegają: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy,

2) Miasto może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów wykonania zadania publicznego ze środków własnych podmiotu w wysokości zadeklarowanej w złożonej ofercie lub sporządzonej korekcie kosztorysu. W przypadku niemożliwości udokumentowania poniesienia wskazanych wydatków, Miasto dokona rozliczenia przyznanych środków finansowych w stosunku proporcjonalnym do rzeczywistych (udokumentowanych) kosztów wykonania zadania,

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości przyznanych środków finansowych wraz z należnymi odsetkami,

4) Miasto może również wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Zapotoczny-Pelak – tel.32-244-90-00 do 10  wew.3120

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie konkursu: "Dni Profilaktyki".
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.04.2017 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mirosława Gamba
Data na dokumencie:03.04.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:04.04.2017 08:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 105