Bartosz Pilny 04.04.2017 13:45 wersja do wydruku

PGR.6840.7.2.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej, które zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

1. Przedmiotem sprzedaży jest, przysługujące Gminie Ruda Śląska, prawo własności niezabudowanych nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej, oznaczonych jako:

  1. działka nr 3800/16 o pow. 0.0059 ha, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Halemba, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00037207/7,
  2. działka nr 3801/16 o pow. 0.0034 ha, zapisana na karcie mapy 3, w obrębie Halemba, objęta księgą wieczystą KW Nr GL1S/00049465/0, które zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób fizycznych.

2. Działka nr 3800/16 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych, symbolem KG2/2-II – teren ulicy głównej – ul. 1 Maja oraz symbolem KD1/2 – tereny ulic dojazdowych. Natomiast działka nr 3801/16 położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych.

3. Prawo własności nieruchomości zostanie sprzedane, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 67 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena sprzedaży prawa własności działek nr: 3800/16 i 3801/16, ustalona została w oparciu o wartość rynkową tego prawa, określoną w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 21 grudnia 2016 r., i wynosi 11.557- zł (jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) przy uwzględnieniu kosztów wyceny nieruchomości, wynoszących 218,- zł (dwieście osiemnaście złotych) oraz kosztów sporządzenia dokumentów geodezyjnych w wysokości 150,- zł (sto pięćdziesiąt złotych), na kwotę 11.925,- zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), która powiększona o 23% podatek VAT w wysokości  2.742,75 zł (dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) stanowi łącznie kwotę 14.667,75 zł (czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).

4. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca.

5. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres od dnia 04.04.20017r. do dnia 25.04.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Żywna – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2150

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (3800) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:04.04.2017 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:04.04.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:05.04.2017 15:00