Bartosz Pilny 06.04.2017 11:29 wersja do wydruku

PGN.6871.2.2.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej,  która zostanie sprzedana w trybie przetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa, położona w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej, oznaczona numerem geodezyjnym 467 o powierzchni 2162 m2, użytek „Bp”, k. m. 5 obręb Ruda, GL1S/00014838/2.

2. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383, działka nr 467 stanowi:

- tereny produkcyjno-usługowe (symbol na planie PU2) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne,

- tereny zieleni izolacyjnej (symbol na planie ZI1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

3. Nieruchomość szczegółowo opisana w ust. 1 zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z przyznaną przez Wojewodę Śląskiego zgodą na zbycie przedmiotowej działki wyrażoną w Zarządzeniu nr 88/17 z dnia 20.03.2017 r.

4. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta. Dojazd do działki nr 467 z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty odbywać się będzie na zasadach ogólnych  poprzez gminne drogi wewnętrzne – ulice Szyb Mikołaj i Noworudzką. Ponadto nabywca nieruchomości obejmującej m. in. działkę nr 746/473 w umowie notarialnej Rep. A nr 3588/2015 zawartej w dniu 17.09.2015 r. zobowiązał się do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 467 w celu zapewnienia dojazdu z tej działki do drogi publicznej.

5. Przez zbywaną działkę przebiegają energetyczne linie kablowe. Istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z projektowanego prywatnego wodociągu o średnicy 160 mm lub projektowanej prywatnej wewnętrznej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm. Ścieki bytowe można odprowadzić do projektowanej prywatnej kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm. Przebieg ww. sieci zaznaczona jest na mapach załączonych do uzgodnienia ITU/500/297/16 z dnia 7.11.2016 r. Na włączenie do opisanych sieci wymagana jest zgoda ich właścicieli. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości może być kanalizacja deszczowa o średnicy 600 mm ułożona w pasie drogowym trasy N-S, przy zachowaniu warunków określonych w uzgodnieniu jw.  Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można również odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego.

         Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2.  W okresie do dnia 15.08.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, czy wystąpienia obniżeń terenu. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego. Stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin.

6. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 55.000,00 zł (netto). Cena nieruchomości ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

7. Z nabywcą ustalonym w przetargu zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

8. Zbycie nieruchomości opisanej w ust.1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy  ogłoszeń tut. Urzędu na okres 3 tygodni, tj. od dnia 06.04.2017 r. do dnia 28.04.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.04.2017 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:05.04.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:06.04.2017 11:29