wersja do wydruku Bartosz Pilny 13.04.2017 08:54

Zbycie garażu (nr 7) na rzecz jego najemcy (ul.Solidarności) - wywieszenie wykazu.

ALM.7125.57.1.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany garaż murowany nr 7 położony przy ul. Solidarności

 1. Garaż usytuowany jest przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej – Halembie na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Stara Kuźnia, k.m.1, numerem 661/2 o pow. 152 m² zapisanej w księdze  wieczystej nr KW nr GL1S/00009124/6.
   
 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ) zbywana nieruchomość oznaczona jest symbolem GP1.
   
 3. Garaż nr 7 został wyznaczony do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.120.2017 z dnia 24.03.2017 r.
   
 4. Garaż nr 7 o pow. użytkowej 15,80 m2 sprzedany zostanie z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/8 części działki 661/2, na której usytuowany jest budynek.
   
 5. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1329/2 o powierzchni 5.169 m2 , k.m. 1 obręb Stara Kuźnia, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem KW nr GL1S/00009119/8 obciążona jest odpłatną służebnością gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 7 i użytkownika wieczystego ułamkowej części działki nr 661/2.

      Opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wysokości 1.682,00 zł. zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawki 23%. Obowiązek zarządzania nieruchomością, na której ustanowiono służebność ciąży na właścicielu nieruchomości – Gminie Ruda Śląska.

6.   Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej została ustalona w oparciu o wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 7.662,00 zł w tym:

cena gruntu została ustalona na kwotę: 1.941,00 zł,

cena sprzedaży garażu murowanego została ustalona na kwotę: 5.721,00 zł,

Wartość ułamkowej części gruntu stanowi podstawę do ustalenia opłat tj.:

- pierwszej opłaty w wysokości 25% ww. ceny – płatnej najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego,

- opłat rocznych w wysokości 3% ceny gruntu – płatnych do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego, przy czym ich wysokość może ulec zmianie na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

Pierwsza opłata i opłata roczna zostaną powiększone o należny podatek VAT.
 

 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt 8. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śląskiej  - Nowym Bytomiu tj. od dnia 03.04.2017 r. do dnia 15.05.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Steindor – tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2250

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie garażu (nr 7) na rzecz jego najemcy (ul.Solidarności) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Stemplewska
Data na dokumencie:06.04.2017
Data publikacji:13.04.2017 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż