wersja do wydruku Bartosz Pilny 15.05.2017 15:16

Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.

KGN.6871.1.18.2017

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA OKRES 99 LAT DWÓCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – KOCHŁOWICACH W REJONIE ULIC WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I DOJAZDOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD BUDOWĘ BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH.

 

1. Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, obręb Kochłowice, karta mapy 1, stanowiące działki nr:

 -  3791/3 o powierzchni 791 m², użytki: PsIV i RIVb,

 -  3793/3 o powierzchni 780 m²,  użytki: PsIV i RIVb,

KW nr GL1S/00021118/1 (działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowe nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN2).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MN2.

 

3. Zbywane nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawą i drzewami, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów rolniczych i zielonych, posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Dojazdowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), obiekty budowlane na ww. działkach winny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Dojazdowej. W celu lokalizacji zjazdów należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów.

 

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowe - wodociągi o średnicy 63 mm i 110 mm ułożone wzdłuż ul. Dojazdowej i Władysława  Jagiełły, z których może nastąpić doprowadzenie wody;

- kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna o średnicy 200 mm ułożona wzdłuż ul. Władysława Jagiełły
i Dojazdowej, kanalizacja ogólnospławna o średnicy 1000 mm ułożona w ul. ks. Ludwika Tunkla, do których można odprowadzać  ścieki bytowe;

wody opadowe oraz roztopowe pochodzące z odwodnienia opiniowanych działek można skierować do kanalizacji deszczowych o średnicy 400 mm i 500 mm, ułożonych wzdłuż ulic Władysława Jagiełły i Dojazdowej, przy następujących warunkach:

a) z uwagi na ograniczone możliwości hydrauliczne wskazanej kanalizacji deszczowej w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na teren, kierując ewentualnie tylko ich nadmiar jednym przyłączem o średnicy 160 mm (lub mniejszym),

b) w przypadku braku możliwości odprowadzania wód opadowych do gruntu lub na teren należy w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych,

c) na przyłączu z każdej nieruchomości należy zabudować regulator przepływu wód deszczowych o przepływie maksymalnym Qmax=1,0 l/s;

d) wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego. Dokonywanie naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469);

rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; - energetyczna - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada podziemnych elektroenergetycznych i teletechnicznych; istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować  we własnym zakresie;

gazowa – gazociąg n/c DN 160 PE znajdujący się w ul. ks. Ludwika Tunkla; w sprawie przyłączenia sieci gazowej należy złożyć wniosek w Rejonie Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

            ORANGE Polska Hurt z siedzibą w Katowicach informuje, że na przedmiotowym terenie brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej przez Spółkę.

W ww. rejonie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (obecnie WĘGLOKOKS ZCP sp. z o.o.) nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać obiektów budowlanych w odrębnej umowie z potencjalnym nabywcą nieruchomości. 

Kompania Węglowa S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział  KWK „Ruda” ruch „Halemba-Wirek”) informuje, że koncesja wydana Kompanii Węglowej S.A. wygasła z dniem 30.05.2016 r.; istnieje możliwość wystąpienia następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomości usytuowane są na zlikwidowanym Terenie Górniczym „Kochłowice-Świętochłowice-Chorzów” w granicach zlikwidowanego Obszaru Górniczego „Kochłowice” zlikwidowanego rejonu „Wirek” KW S.A. Oddziału KWK „Halemba-Wirek”, poza wpływami projektowanej eksploatacji górniczej, nie wystąpią obniżenia terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o wartościach do 80 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie występują złoża innych kopalin,

występuje wychodnia uskoku IV o zrzucie około 35,0 m. Grubość nadkładu wynosi ok. 75,0 m.

Na podstawie ekspertyzy firmy Midach dotyczącej określenia kategorii przydatności terenu pogórniczego do zabudowy, oraz zatwierdzonego Planu Ruchu likwidacji części zakładu górniczego KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek, opiniowany teren został zaliczony do kategorii A, gdzie: teren mało przekształcony przydatny do zabudowy przy występowaniu gruntów nośnych i zaleganiu zwierciadła wodny poniżej 2m. W rejonie obejmującym zbywane działki występują udokumentowane zasoby bilansowe. Oddział KWK Ruda nie planuje eksploatacji złoża „Polska-Wirek” w przyszłości.

Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje zbycie przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu  należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Prace należy wykonywać zgodnie z opinią AGN.680.1.31.2011 z dnia 05.09.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła.

Przyszli nabywcy nieruchomości są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danych nieruchomościach pierwszego mieszkańca lub powstania na danych nieruchomościach odpadów komunalnych.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zbycia ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działki, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

            Nieruchomości wolne są od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.  

            Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 05.04.2017 r.

Działki podlegają przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 909 ze zm.) – nabywca jest  zobowiązany złożyć wniosek o wyłączenie gruntu z  produkcji rolniczej.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:

- dla działki nr 3791/3 - 106.000,00 zł,

- dla działki nr 3793/3 - 105.000,00 zł.

 

Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:

- pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny,

- opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego - wynoszących 1% ceny.

Pierwsza  opłata  oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług.

Pierwszą opłatę wraz z podatkiem  VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłat rocznych  może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia  12.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokości:

- dz. nr 3791/3 – 5.300,00 zł,

- dz. nr 3793/3 – 5.300,00 zł,

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – dz. nr ………..” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 - 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna
w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem  MN2,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
  z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które nabywają nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną
  w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi:

- dla działki nr 3791/3 – 1.060,00 zł

- dla działki nr 3793/3 – 1.050,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umów notarialnych i powiadomi o tym wygrywających przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktów notarialnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umów. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty I opłaty z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

         Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

11. Gmina Miasto Ruda Śląska  zobowiązuje się wydać  nieruchomość nabywcy w terminie 60 dni od daty zawarcia  umowy notarialnej.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) złożyć wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zakończyć zabudowę, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w stanie surowym zamkniętym, w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić  podstawę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej  użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

f) uiszczać opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,

g) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

 

13. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2231

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. W.Jagiełły i Dojazdowej (3791, 3793) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:11.05.2017
Data publikacji:15.05.2017 15:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż