Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Piotra Skargi (651 i 1712) - wywieszenie wykazu

AGR.6840.7.1.2015

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 60, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność oraz współużytkowanie wieczyste osób fizycznych.

  1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 60, oznaczone jako:

- działka numer 651/40 o pow. 227 m2, zapisaną na karcie mapy 2, w obrębie Stara Kuźnia, objętą księgą wieczystą nr GL1S/00036126/8,

- działka numer 1712/40 o pow. 180 m2, zapisaną na karcie mapy 2, w obrębie Stara Kuźnia, objętą księgą wieczystą nr GL1S/00020074/3.

  1. Opisane w pkt 1 nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczone są symbolem MN1 – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  2. Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostaną sprzedane, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6) i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
  3. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone w dniu 11 sierpnia 2016 r. i z uwzględnieniem kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia wynosi: 28.040,30 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych i trzydzieści groszy).
  4. Przy zastosowaniu bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 75% kwota do zapłaty wyniesie 7 010,07  zł (siedem tysięcy dziesięć złotych i siedem groszy), a po opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23% w wysokości 1.612,32 (tysiąc sześćset dwanaście złotych i trzydzieści dwa grosze), całkowita kwota należna od nabywców nieruchomości wyniesie 8.622,39 zł (osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy). Ww. cena sprzedaży podlega jednorazowej zapłacie w terminie do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  5. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący .
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Rafał Frank – tel. 322-449-000 wew.2161

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Piotra Skargi (651 i 1712) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:18.05.2017
Data publikacji:18.05.2017 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż