Zbycie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 166e (1705) - wywieszenie wykazu.

KGR.6840.7.3.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ ICH UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 166E, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyzwolenia 166E, oznaczona jako działka nr 1705/54 o pow. 267 m2, KW GL1S/00022772/0, zapisana na karcie mapy 2, w obrębie Nowa Wieś. Ww. nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i garażem, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
  2. Opisana w pkt 1 nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta oznaczona jest symbolem MN1 – tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  3. Wyżej opisana nieruchomość gruntowa zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  4. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości określona została, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony w dniu 9 marca 2017 r. oraz przy uwzględnieniu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, na kwotę: 27 684,50 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100). Po zaliczeniu na poczet ww. ceny wartości prawa użytkowania wieczystego określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 21 500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych), pozostała do zapłaty, reszta ceny sprzedaży wynosi: 6 184,50 zł (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100).
  5. Podana w pkt 4 cena sprzedaży w wysokości: 6 184,50 zł (sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100) podlega jednorazowej zapłacie nie później niż na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż prawo użytkowania wieczystego zgodnie z KW GL1S/00022772/0 ustanowiono w dniu 24 października 2000 r. a zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, uzyskaną w analogicznej sprawie nr IBPP2/443-822/12/AB z dnia 16 listopada 2012 r., kwota należna ustalona zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpiło do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie rodzi u zbywcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.
  6. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponoszą kupujący.
  7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Działach – Tel. 322-449-000 wew.2162

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 166e (1705) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Anna Duńska
Data na dokumencie:18.05.2017
Data publikacji:18.05.2017 10:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż