wersja do wydruku Bartosz Pilny 24.05.2017 11:38

Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (1845) - ogłoszenie przetargu.

AGN.6871.1.102.2013

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży  w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląsk, położona w Rudzie Śląskiej Wirku  przy zbiegu ulic Wrzosowej i Polnej, oznaczona numerem geodezyjnym 1845/27 o pow. 1422 m2,  użytek: Bz, PsV, RIVa, RIVb,  obręb Nowa Wieś  km. 2  zapisana w księdze wieczystej  nr GL1S/00007904/4 (działy III i IV są wolne od wpisów) -     z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84  poz. 2383 z późn. zm., nieruchomość  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie teren ulic dojazdowych (symbole planu:  MN1, KD1/2). Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są zapoznanać się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN1  i KD1/2.

 

3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, posiada nieregularny kształt, jest porośnięta trawą i drzewami.

      Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg  publicznych  ulic: Wrzosowej i Polnej. Dojazd do działki winien bezwzględnie odbywać się od strony ul. Polnej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic Polnej i Wrzosowej. Zjazd należy umiejscowić w odległości minimum 25 m od skrzyżowania z ulicą Wrzosową. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić  odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków na powyższe.

Przez działkę przebiegają sieci:

- wodociągowa  o średnicy 110 mm, z której może nastąpić doprowadzenie wody oraz nieczynna sieć wodociągowa,

- kanalizacyjne o średnicach 300 mm, 315 mm  - do których można odprowadzić ścieki bytowe,

- gazowe niskiego ciśnienia DN160 PE , DN90 PE – doprowadzenie paliwa gazowego musi być poprzedzone analizą opłacalności wykonana przez Rozdzielnię Gazu w Ruadzie Śląskiej,

- energetyczna niskiego napięcia,

 

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowe, o średnicy 110 mm  ułożona wzdłuż ulicy Polnej oraz w ul. Wrzosowej,  

 - kanalizacyjne,  o średnicach:  400 mm ułożona wzdłuż ulicy Polnej oraz 300 mm i 315 mm ułożone w ul. Wrzosowej, do których może nastąpić odprowadzenie ścieków bytowych. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Nabywca jest zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej polegającą na:

- prawie lokalizacji sieci wodociągowej na zbywanej działce pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu do sieci wodociągowej w celu prawidłowej jej eksploatacji,

-zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczania nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia

- energetyczna - dla zapewnienia dostawy energii niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.  Na zbywanym terenie mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne

i  teletechniczne niebędące  własnością  TAURON Dystrybucja SA.

gazowe - w rejonie działki przebiega gazociąg niskiego ciśnienia DN 160 PE ułożony w ul. Polnej oraz DN 90 PE ułożony w ul. Wrzosowej.

              Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (dawniej PEC Sp. z o.o.) nie posiada infrastruktury ciepłowniczej  na tym terenie.

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

          Miejski Konserwator Zabytków  informuje, że nowo realizowana zabudowa na przedmiotowym terenie wymaga harmonijnego wpisana w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej. Zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych budynków (dachówka ceramiczna, cegła klinkierowa jako element wykończenia elewacji i ogrodzeń).  Na przedmiotowym terenie obowiązuje zakaz realizacji betonowych prefabrykowanych ogrodzeń na frontach działek.

       Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział  KWK „Ruda” informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 15.08.2020 r.,  następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Halemba, gdzie prognozuje się wystąpienie drugiej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść  Wmax = 0,8 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o  maksymalnej wartości Amax ≤ 220mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie. Na przedmiotowym terenie nie występują złoża innych kopalin, nie występują inne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla inwestycji w szczególności: wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji górniczej, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, spowoduje  zmianę kategorii deformacji powierzchni terenu. Na przedmiotowym terenie nie występują złoża innych kopalin.

              Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250 ), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na zbywanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Ewentualna niwelacja terenu winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Gmina  Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia  w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt     i własnym staraniem.

 

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień  i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

 

5. Zbywana działka podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 16.05.2017 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in.  w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów.  Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt  dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

 

6. Cena wywoławcza (netto) do przetargu  wynosi 177.000,00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. o godz. 1000 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 19.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 8.900,00 zł

przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium – Wrzosowa-Polna ” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1800, piątek 800 – 1400. Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią min. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN1, KD1/2,
 • pisemnego oświadczenie o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
 • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
 • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS  - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
 • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,
 • pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,
 • pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),
 • pisemnej informacji o ustanowionej rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków,
 • pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi  1.770,00 zł

 

9. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację  o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

10. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia zakończenia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia gruntu.

 

11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) wystąpić z wnioskiem o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,

c) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem,

d) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania  prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów, 

e) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem,

Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz PWiK sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, a także udostępniać nieruchomość w celu dokonywania konserwacji oraz usuwania ewentualnych awarii występujących sieci uzbrojenia (powyższe dotyczy także następców prawnych).

 

       Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

13. Gmina Miasto Ruda Śląska zobowiązuje się wydać wyżej opisaną nieruchomość  w terminie 60 dni od daty zawarcia notarialnej umowy zbycia .  Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014. 1490 tekst jednolity.), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Karina Grojec - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Wrzosowej i Polnej (1845) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Danuta Nocko
Data na dokumencie:22.05.2017
Data publikacji:24.05.2017 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż