Bartosz Pilny 30.05.2017 11:51 wersja do wydruku

PGN.6871.2.2.2016

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

I. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z  przeznaczeniem na   zagospodarowanie   zgodnie   z   ustaleniami   miejscowego   planu   zagospodarowania przestrzennego miasta   Ruda   Śląska   jest  niezabudowana  nieruchomość    gruntowa   własności   Skarbu  Państwa,  położona  w   Rudzie  Śląskiej – Rudzie  w  rejonie ulicy Noworudzkiej, oznaczona numerem  geodezyjnym  467  o  powierzchni  2162 m2,  użytek „Bp”,  k. m. 5  obręb  Ruda, GL1S/00014838/2 (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów).

 

II.   Zgodnie   z   obowiązującymi    ustaleniami    Miejscowego    Planu    Zagospodarowania Przestrzennego  miasta  Ruda  Śląska,  zatwierdzonego  uchwałą  Rady  Miasta Ruda  Śląska Nr  1066/LXI/2006   z   dnia   22  czerwca  2006 r.,   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 84, poz.2383, działka nr 467 stanowi:

- tereny zieleni izolacyjnej (symbol na planie ZI1) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

- tereny produkcyjno-usługowe  (symbol na  planie PU2)  z  podstawowym  przeznaczeniem gruntów  pod  obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w  tym  obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne.

Osoby  przystępujące  do  przetargu są  zobowiązane do zapoznania się z pełną  treścią ustaleń  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla  obszaru  będącego przedmiotem przetargu. 

 

III. Nieruchomość własności  Skarbu  Państwa szczegółowo  opisana  w  ust.1  wolna jest  od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do  rozporządzania nią.  Nabywca  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  przejęcia  terenu w  stanie  zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 19.05.2017 r. 

Sprzedaż przedmiotowej działki w drodze ustnego przetargu nieograniczonego uzyskała zgodę Wojewody Śląskiego wyrażoną w Zarządzeniu nr 88/17 z dnia 20.03.2017 r.

 

IV. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta i stanowi enklawę otoczoną  gruntami osoby prawnej. Dojazd  do działki z drogi publicznej ulicy Szyb Walenty  odbywać  się będzie na  zasadach  ogólnych  poprzez  gminne drogi  wewnętrzne – ulice  Szyb  Mikołaj  i  Noworudzką, a następnie przez działkę nr 746/473, której właściciel  w  umowie notarialnej Rep. A nr 3588/2015  zawartej  w  dniu 17.09.2015 r. zobowiązał się do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej  polegającej na prawie  przechodu   i   przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 467. W celu lokalizacji zjazdu  z ulicy Noworudzkiej na zbywaną nieruchomość należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.   Część działki nr 740/473, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej ulicy Noworudzkiej, na wysokości nieruchomości nr 745/473, jest nieprzejezdna. W przypadku, gdyby okazało się, iż ulica Noworudzka nie jest przystosowana do obsługi ruchu samochodowego związanego z planowanym zagospodarowaniem terenu, inwestor, własnym kosztem i staraniem oraz w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Ruda Śląska, przebuduje ww. drogę wewnętrzną  w zakresie podniesienia jej nośności. Szczegółowe warunki przebudowy drogi określi umowa zawarta pomiędzy zarządcą drogi, a inwestorem.

        Działka posiada zróżnicowaną konfigurację terenu. Niwelacja terenu powinna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na zbywanej działce i na terenach sąsiednich.

         Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem terenu lub dojazdem należy dokonać zgodnie z zapisami   ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2134 z późn. zm.), a także z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 24.10.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła; realizacja na przedmiotowym terenie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; niniejszą decyzję należy uzyskać przed wydaniem decyzji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości przy zachowaniu warunków podanych w opinii z dnia 3.11.2016 r.

 

V. Przez zbywaną działkę przebiegają energetyczne linie kablowe; istniejące linie napowietrzne należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Doprowadzenie wody może nastąpić przewodem PE z projektowanego prywatnego wodociągu o średnicy 160 mm lub projektowanej prywatnej wewnętrznej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm. Ścieki bytowe można odprowadzić do projektowanej prywatnej kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm. Przebieg ww. sieci zaznaczony jest na mapach załączonych do uzgodnienia ITU/500/297/16 z dnia 7.11.2016 r. Na włączenie do opisanych sieci wymagana jest zgoda ich właścicieli. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z odwodnienia nieruchomości może być kanalizacja deszczowa o średnicy 600 mm ułożona w pasie drogowym trasy N-S, przy zachowaniu warunków określonych w uzgodnieniu jw. Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli można odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Uzgodnienia w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz odwodnienia terenu należy prowadzić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.   

          Istnieje możliwość podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego na warunkach określonych w odrębnej umowie.

          Nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda Ruch Pokój. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują zroby płytkiej eksploatacji pokładu 413/2. W okresie do dnia 15.08.2020 r. nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, czy obniżeń terenu. Istnieje możliwość wstrząsów pochodzenia górniczego. Stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują inne czynniki, tj. aktywne strefy uskokowe, zroby płytkiej eksploatacji, szyby i szybiki, deformacje nieciągłe. W rejonie przedmiotowej nieruchomości nie występują udokumentowane zasoby bilansowe możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, tj. po 15.08.2020 r., których eksploatacja  w przyszłości może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu.

Zbywana nieruchomość jest  nieuzbrojona, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonego zagospodarowania, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej. Zbycie odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działki, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić  z właścicielami  zinwentaryzowanej infrastruktury.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223 II piętro) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi i uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnicy przetargu dokonali wizji lokalnej w terenie oraz uzyskali na własny koszt, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być im konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na zbywanej nieruchomości. W przypadku wystąpienia pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

VI. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 55.000,00 zł (netto).

Cena  nieruchomości  ustalona  w  przetargu  zostanie  powiększona o należny  podatek  od towarów i usług (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23 %).

 

VII. Przetarg odbędzie się w dniu 3.07.2017 r. o godz. 11oo  w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) dokonanie w terminie do dnia 26.06.2017 r. wpłaty wadium w wysokości 2.800,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium –  ul. Noworudzka” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8oo – 16oo, czwartek 8oo – 18oo, piątek 8oo -14oo, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu (zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  dowodu wpłaty wadium).

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2042) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium  w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 217  II piętro), 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 26.06.2017 r. do godz 16oo.

          Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści:

„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w rejonie ulicy Noworudzkiej”. 

Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,

- kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy, podpis.

2) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,

b) aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru lub wypisu z CEIDG – przez osoby, które zamierzają nabyć nieruchomość  na  potrzeby  prowadzonej  działalności gospodarczej (do  wglądu  umowa spółki),

c) notarialnego pełnomocnictwa – przez pełnomocników,

d) pisemnej informacji, czy osoba przystępująca do przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

e) pisemnych oświadczeń: 

- o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń,

- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, 

- o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbywanego terenu,

- w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna,

f) pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

g) pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli działka będzie nabywana przez jednego z małżonków,

h) pisemnej informacji o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

        Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz.2042).

         Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym  powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 550,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

IX. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem  przetargu do Prezydenta Miasta Ruda Śląska. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem  przetargu albo uznania skargi za niezasadną, informacje o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

X. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od daty przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości).

Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

 

XI. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). 

 

XII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych  w zawiadomieniu lub nie dokona przed aktem wpłaty ceny zakupu nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz  w wyznaczonym terminie nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

XIII. Nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

       Nabywca zobowiązany będzie do udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii istniejących sieci uzbrojenia, a po zawarciu aktu notarialnego - do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1490),

kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Konarzewska - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. Noworudzkiej (467) - ogłoszenie przetargu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.05.2017 11:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:30.05.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.05.2017 11:51