Bartosz Pilny 30.05.2017 11:59 wersja do wydruku

AGN.6871.1.59.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy 1 Maja, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży  w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa położona w Rudzie Śląskiej – Wirku  przy ul. 1 Maja - działka nr 2771/214 o pow. 708 m2  użytki Bz,  RIVb,  obręb Nowa Wieś km. 1,  zapisana   w księdze wieczystej  nr GL1S/00004296/7 (działy III i IV są wolne od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami, nieruchomość  stanowi teren zabudowy usługowej (symbol planu UK2).

3. Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie lasu i zabudowy usługowej, posiada regularny kształt, jest porośnięta trawą i krzewami.

      Nieruchomość nie posiada bezpośredniego  dostępu do dróg publicznych. Dojazd do działki z drogi publicznej ul. 1 Maja może odbywać się poprzez drogę zlokalizowaną na działkach nr: 3645/210, 3643/210, 3641/210 (ul. Hansa Liebherra) oraz przez działkę nr 195/6 – stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a następnie  poprzez działkę nr 228/6 własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice, po uprzednim uzyskaniu stosownych tytułów prawnych uprawniających do korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości.

Przez nieruchomość przebiegają sieci:

- energetyczna -  napowietrzna linia niskiego napięcia,

- wodociągowa –  nieczynna,

- gazowa

W rejonie  nieruchomości  przebiegają sieci:

- wodociągowa, o średnicy 160 mm  ułożona wzdłuż ulicy  Hansa Liebherra, z której może nastąpić doprowadzenie wody;

 Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe należy odprowadzić do okresowo opróżnianego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe należy zagospodarować w granicy nieruchomości. W rejonie działki przebiega kanalizacja deszczowa nie będąca własnością Miasta Ruda Śląska , w związku z czym jej przebieg oraz ewentualne odprowadzenie wód opadowych należy uzgodnić z jej właścicielem.    Inwestor winien rozwiązać odwodnienie połaci dachowych oraz terenu nieruchomości w sposób nie powodujący zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione. Wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia. Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

- energetyczna - dla zapewnienia dostawy energii niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych.

- gazowa średniego ciśnienia,

        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (obecnie Węglokoks Energia ZPC) nie posiada infrastruktury ciepłowniczej na tym terenie i nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać zabudowy.

        Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nie eksploatuje na terenie działki inwestycyjnej sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi uwag w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem przedmiotowej  nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

-  przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

            Kompania Węglowa S.A. Odział KWK „Pokój” (obecnie Polska Grupa Górnicza KWK „Ruda” Sp. z o.o.) informuje o możliwości wystąpienia w okresie koncesyjnym, tj. do 31.08.2020 r., następujących wpływów dokonanej i projektowanej działalności górniczej: nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK „Halemba-Wirek”, który znajduje się poza granicą zasięgu wpływów głównych planowanej eksploatacji górniczej KWK „Pokój”, nie przewiduje się wystąpienia obniżeń terenu z uwagi na planowaną eksploatację KWK „Pokój”.     W rejonie obejmującym przedmiotową nieruchomość nie występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, których eksploatacja w przyszłości w oparciu o obecne warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, może spowodować  zmianę kategorii terenu górniczego.  

         Utrzymanie czystości i porządku należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391), uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.276.2012  z dnia 21.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska na zbywanym terenie nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz takich, których uciążliwość może wykraczać  poza granice inwestycji.

Miasto nie zlecało wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

4. Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia  w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub o których brak jest informacji  w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

5. Zbywana działka podlega przepisom ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.)

6. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu,  wynosi – 92.000,00 zł .

7. Z nabywcą nieruchomości ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

8. Zbycie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, tj. od  29.05.2017 r.  do 19.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Karina Grojec - tel.32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie nieruchomości przy ul. 1 Maja (2771) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:30.05.2017 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:26.05.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:30.05.2017 11:59