Bartosz Pilny 01.06.2017 14:41 wersja do wydruku

KGN.6871.1.32.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 3651 m2, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, obręb Wirek, karta mapy 1,  obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr:

 - 2669/125 o powierzchni 3069 m², użytek Bz,

 - 2671/118 o powierzchni 582 m², użytek Bz,

KW nr GL1S/00016192/5 (działy III i  IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1) oraz fragmentarycznie tereny ulic dojazdowych (symbol planu KD1/2).

 

3. Zbywana nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami, krzewami i trawą, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, terenów sportowych i zielonych, posiada nieregularny kształt. Występują na niej nierówności terenu.

Działka nr 2669/125 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Katowickiej i Pelagii Zdziebkowskiej, natomiast działka nr 2671/118 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Katowickiej. Dojazd do nieruchomości, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo skrzyżowania wymienionych dróg publicznych oraz zatoki autobusowej przy ulicy Katowickiej, powinien odbywać się z ulicy Pelagii Zdziebkowskiej, pod warunkiem zlokalizowania zjazdu przy granicy z działką nr 1321/125 bądź z ulicy Katowickiej, pod warunkiem zlokalizowania zjazdu przy granicy z działką nr 1550/125 i jej przedłużeniu, tj. przy granicy z działką nr 1185/118. Dojazd do zbywanego terenu mógłby odbywać się także od strony ulicy Piotra Czajkowskiego, pod warunkiem wykonania przez przyszłego inwestora potrzebnego odcinka tej ulicy.

W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić, odrębnym tokiem postępowania, do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Przedstawienie  dokumentacji inwestycji w zakresie branży drogowej jest obowiązkiem inwestorów. Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), obiekty budowlane na działkach nr: 2669/125 i 2671/118 powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Pelagii Zdziebkowskiej oraz w odległości, co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Katowickiej.

Przez nieruchomość przebiegają  sieci:

- energetyczna – linie kablowe SN; wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami energetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami i normami PHP i PBUE; w przypadku wystąpienia kolizji, w trakcie realizacji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń  w TAURON Dystrybucja S.A. W Zabrzu; podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do Spółki; dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi kierujący pracami;

- kanalizacyjna – o średnicy 450 mm;

Nabywca działek nr 2669/125 i 2671/118 będzie zobowiązany będzie ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

  • prawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej na działkach nr 2669/125 i 2671/118 pod powierzchnią gruntu,
  • prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci kanalizacyjnej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji i przebudowy,
  • zobowiązaniu do pozostawienia, wzdłuż sieci wodociągowej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

W rejonie  nieruchomość  przebiegają sieci:

- wodociągowe  – z których może nastąpić doprowadzenie wody: ułożona  wzdłuż ul. Katowickiej o średnicy 225 mm (w rurze ochronnej 300 mm) i ułożona wzdłuż ul. P. Zdziebkowskiej o średnicy  160 mm;

- kanalizacyjne – ścieki bytowe można odprowadzić do kanałów o średnicy 315 mm, 500 mm lub 900 mm,  ułożonych w sąsiedztwie nieruchomości; w pobliżu nieruchomości nie ma sieci kanalizacji deszczowej, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych (istniejąca kanalizacja ogólnospławna nie może stanowić odbiornika dla wód pochodzących z odwodnienia opiniowanych działek z uwagi na ograniczone zdolności hydrauliczne), w związku z czym wody opadowe oraz roztopowe pochodzące z odwodnienia działek należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych oraz zbiornika retencyjnego; dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione;

rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; wzdłuż  projektowanych przewodów wod-kan należy pozostawić pas wolny od zabudowy trwałym urządzeniem lub  umieszczenia  nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

- energetyczne - dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; istniejącą sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie; na przedmiotowym terenie TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych; mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki;

gazowa – gazociąg n/c DN 225 PE znajdujący się w ulicy 1 Maja; w celu uzyskania informacji o możliwości podłączenia do sieci gazowej należy złożyć wniosek w Rejonie Dystrybucji Gazu w Rudzie Śląskiej o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

            ORANGE Polska Hurt z siedzibą w Katowicach nie wnosi uwag do zbycia przedmiotowego gruntu.

W ww. rejonie WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej nie posiada infrastruktury ciepłowniczej; istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać obiektów budowlanych w odrębnej umowie z potencjalnym nabywcą nieruchomości. 

Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział  KWK „Ruda” nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK RUDA ruch Pokój, w rejonie którym do 2041 roku planuje się prowadzenie podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla projektowanej inwestycji.

W  okresie do 2041 roku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu ww. nieruchomości:

- ze względu na wskaźniki deformacji Emax≤6,0 mm/m, Tmax≤10,0 mm/m, Rmin≥6,0 km, prognozuje się wystąpienie trzeciej kategorii terenu górniczego,

- prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=2,5 m,

- istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenie górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających I stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKZ – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 9,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 280 mm/s2 ,

- stosunki wodne nie ulegną zmianie,

- nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej nieruchomości.

W rejonie nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

Miejski Konserwator Zabytków nie wnosi zastrzeżeń do zbycia przedmiotowych nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu lub z dojazdem  należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z  16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). a także  z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa z dnia 12.12.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; do celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła; realizacja na przedmiotowym terenie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; niniejszą decyzję należy uzyskać przed wydaniem decyzji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości przy zachowaniu następujących warunków:  charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z  2015 r., poz. 1422).

 

4. Cena nieruchomości, która stanowić będzie cenę wywoławczą (netto) do przetargu, wynosi 435.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Z nabywcą ustalonym w drodze przetargu zostanie spisana umowa w formie aktu notarialnego. Nabywca poniesie wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy.

 

6. Zbycie nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w drodze przetargu pod warunkiem nieskorzystania przez osoby spełniające warunki wymienione w art.34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Ww. osoby winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

 

Przedmiotowy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, tj. od  01.06.2017 r. do 22.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt - tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz P.Zdziebkowskiej (2669, 2671) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:01.06.2017 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Danuta Nocko
Data na dokumencie:01.06.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:01.06.2017 14:41