Przesunięcie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie innego niż ustawowy, terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. do 17 marca włącznie.

 

w przypadku nieruchomości, na której wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

- wniosku o udzielenie pomocy de minimis wraz z uzasadnieniem wnioskowanej ulgi,

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej),

- wypełnionego formularza, o którym mowa w przepisach, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października  2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

- dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- informacja o rodzaju działalności, charakterze, jej zasięgu.

 

w przypadku jeżeli wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej:

- potwierdzenie miesięcznych dochodów wnioskodawcy oraz członków jego rodziny w postaci:

a.   zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, odcinka renty lub emerytury, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze, lub

b.   oświadczenie strony w przypadku pracy „dorywczej”, lub

c.   zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego zawierające informację o ewentualnym zasiłku w przypadku, gdy członek rodziny pozostaje bezrobotny, lub

d.   stosownych decyzji MOPS o przyznaniu zasiłków w przypadku korzystania przez rodzinę ze świadczeń pomocy społecznej,

- rozliczenie roczne PIT wnioskodawcy i pozostałych członków rodziny obejmujący ostatni rok budżetowy,

- oświadczenie o stanie majątkowym.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku lub uzyskania pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Uwagi

- ustalenie innego terminu zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego,

- sprawę kończy zawarcie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a wnioskodawcą,

- wydawane jest zaświadczenie o udzielonej pomocy „de minimis”.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Kontakt

tel.: 32-244-90-00 do 10 tel. wew. 2211

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przesunięcie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Palka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:09.10.2015 15:11