wersja do wydruku Bartosz Pilny 03.07.2017 09:38

Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.

ALM.7125.00021.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

w drodze bezprzetargowej zostanie sprzedany lokal użytkowy nr 08 położony przy ulicy Grodzkiej nr 5.

  1. Lokal użytkowy usytuowany jest przy ul. Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej – Halembie, położony na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Halemba, k.m. 1, numerami  2105/107, 2109/107, 2112/107, 2121/107 o łącznej pow. 4461m² zapisanych w księdze  wieczystej KW nr GL1S/00019357/1.
  2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ) zbywana nieruchomość oznaczona jest symbolem MW1.
  3. Lokal użytkowy został wyznaczony do sprzedaży Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.201.2017 z dnia 02.06.2017 r.
  4. Lokal użytkowy nr 08 o pow. użytkowej 85,00 m2 sprzedany zostanie wraz z udziałem wynoszącym 323/10000 w nieruchomości wspólnej.
  5. Cena sprzedawanej nieruchomości lokalowej została ustalona w oparciu o wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 109.820,00 zł w tym:

cena gruntu została ustalona na kwotę: 18.609,00 zł.

cena sprzedaży lokalu użytkowego została ustalona na kwotę: 91.211,00 zł.

  1. Cena lokalu użytkowego płatna będzie gotówką najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt 8. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu tj. od dnia 12.06.2017r. do dnia 24.07.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Steindor, tel. 32 244-90-00 wew. 2250.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu użytkowego (ul. Grodzka 5) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Anna Stemplewska
Data na dokumencie:26.06.2017
Data publikacji:03.07.2017 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż