wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.07.2017 09:01

Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Pancernych (dz.3693, 3694) - ogłoszenie 2-go przetargu

PGN.6871.1.66.2016

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA II USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – HALEMBIE W REJONIE ULICY PANCERNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ.

 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Pancernych, o powierzchni 273 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni 28 m2, KW nr GL1S/00011413/6 i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr GL1S/00022853/2,  obręb Halemba, karta mapy 3, (działy III i IV ww. ksiąg są wolne od wpisów).

Przetarg, który odbył się w dniu 26.05.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z późn. zmianami przedmiotowa nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji usługowej (symbol planu MNU1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem MNU1.

 

3. Zbywana nieruchomość o kształcie trójkąta zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona oraz porośnięta drzewami i krzewami. Nieruchomość ze wszystkich stron otoczona jest  gruntami osób fizycznych i nie posiada żadnego dojazdu  z dróg publicznych, w związku z czym sprzedaż nastąpi z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w drodze ustnego przetargu ograniczonego, do udziału w którym będą uprawnieni właściciele nw. działek: 1946/5, 1947/5,  1939/5, 1937/5, 2498/34 i 2499/34.

 

W rejonie nieruchomości przebiegają sieci:

-  wodociągowa –  o średnicy 160 mm ułożona wzdłuż ulicy Nowy Świat, z której może nastąpić doprowadzenie wody,

- kanalizacyjna – o średnicy 315 mm ułożona wzdłuż ulicy Nowy Świat, do której można odprowadzać ścieki bytowe; wzdłuż  przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia;

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej jako zarządca sieci kanalizacji deszczowej informuje, że w pobliżu przedmiotowej nieruchomości nie występuje sieć kanalizacji deszczowej, która mogłaby być odbiornikiem dla wód deszczowych; wody opadowe
i roztopowe z odwodnienia parceli należy  odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub do zbiornika retencyjnego; dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione zgodnie z art.29 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,

-  gazowe – najbliższe źródło gazu stanowi gazociąg n/c DN150 stal ułożony w  ulicy Pancernej;

- energetyczne -  dla zapewnienia  dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; TAURON Dystrybucja S.A. nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych; mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

              ORANGE  Polska – Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Gliwicach  nie wniosła uwag do projektowanej inwestycji.

             Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (obecnie WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp.
z o.o.) na ww. terenie nie posiada infrastruktury ciepłowniczej, nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego.

            Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Ruda informuje, że nieruchomość położona jest na terenie górniczym KWK Ruda ruch Halemba, w którym aktualnie jest prowadzona eksploatacja górnicza przez ruch Bielszowice, wywierająca wpływy na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla  projektowanej inwestycji; przez nieruchomość przebiega uskok o biegu NW-SE i zrzucie h~20 m. W okresie ważności posiadanej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, tj. do 31.08.2020 r., możliwe jest wystąpienie na nieruchomości następujących wpływów związanych z projektowaną działalnością górniczą: ze względu na wskaźniki deformacji Emax≤1,5 mm/m, Tmax≤2,5 mm/m, Rmin≥20,0 km, prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego, prognozowane obniżenia terenu mogą wynieść Wmax=0,1 m, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających II stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSIGZWKW – 2012 – przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 19 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyśpieszeniu drgań gruntu do 450 mm/s2, stosunki wodne nie ulegną zmianie, mogą wystąpić inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej inwestycji: przez nieruchomość przebiega uskok o biegu NW-SE
i zrzucie h~20m. W rejonie rozpatrywanej inwestycji występują udokumentowane zasoby bilansowe, możliwe do zagospodarowania po okresie koncesyjnym, po uzyskaniu nowej koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Zabrze-Bielszowice”, których eksploatacja górnicza w okresie do 22.09.2041 r. może spowodować wystąpienie deformacji powierzchni terenu o wstępnie szacowanych deformacji  odpowiadających II kategorii  terenu górniczego, przy osiadaniach terenu ok. 0,2 m, istnieje możliwość podniesienia zwierciadła wód gruntowych. W rejonie rozpatrywanej działki występują złoża innych kopalin: metan.

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń
w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem  ww. nieruchomości
przy uwzględnieniu zachowania następujących warunków:

- charakter  inwestycji  powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,

- przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione były wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

- dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie
z przepisami  o ochronie środowiska.

Usunięcia drzew i krzewów mogących ewentualnie kolidować z zagospodarowaniem  terenu  należy dokonać zgodnie z zapisami ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.) oraz pismem  Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa nr PGN.6871.1.66.2016 z dnia 29.09.2016 r. Utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz  gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

              Miejski Konserwator Zabytków zbycie ww. terenu z przeznaczeniem na polepszenie funkcjonalności działki przyległej opiniuje pozytywnie.

            Sprzedaż gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień
i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 02.03.2017 r.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie  oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia   pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

 

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 24.000,00 zł .

 Cena działki  ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

5. Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 r. o godz. 1100 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby uprawnione wymienione w ust. 1, które w terminie do dnia  10.08.2017 r.:

a) dokonają wpłaty wadium w wysokości  1.200,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Pancernych”  (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie  tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa  800 – 1600, czwartek  800 – 1800, piątek 800 – 1400; zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

b) złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217) w godzinach pracy Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu rejon ul. Pancernych” zawierającą:

- imię i nazwisko (nazwę), adres, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby  przystępującej do przetargu, podpis (w przypadku współwłaścicieli zgłoszenie uczestnictwa w przetargu z podaniem określonych udziałów w prawie własności składają
i podpisują wszystkie osoby wpisane w księdze wieczystej),

-   aktualny odpis z CEIDG  lub z KRS - przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

- aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości (dopuszczalny jest wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych prowadzonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości),

-   kopię dowodu wpłaty wadium,

-  pisemną informację o numerze konta i nazwie banku, na które należy dokonać zwrotu wadium.

Komisja Przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargu, dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska (na II piętrze obok pokoju 217) w dniu 14.08.2017 r.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MNU1,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów,
  • aktualnych odpisów z CEIDG  lub z KRS - przez osoby, które nabywają nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),
  • pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy
    z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
  • notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników.

 

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 240,00 zł.

 

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia
w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

 

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej
i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

 

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

 

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

            Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

            Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

 

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania pozwolenia budowlanego, a następnie kompleksowo uzbroić teren i  zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

  

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póżn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014.1490 tekst jednolity), kodeks cywilny.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Stanisława Belzyt, tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2230

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Pancernych (dz.3693, 3694) - ogłoszenie 2-go przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Iwona Frankowicz-Frank
Data na dokumencie:07.07.2017
Data publikacji:11.07.2017 09:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż