Bartosz Pilny 12.07.2017 10:18 wersja do wydruku

AGR.72204-53/08

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Młyńskiej  przeznaczonej do zbycia poprzez zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Ruda Śląska, a osobą fizyczną.

  1. Gmina Ruda Śląska jest właścicielem nieruchomości obejmującej działki o oznaczeniu geodezyjnym:

- nr 10.1-3263/87 o powierzchni 34 m2,

- nr 10.1-3264/87 o powierzchni 2 m2,

dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW Nr GL1S/00019064/0.

Działka nr 10.1-3263/87 zabudowana jest fragmentem wiaty i fragmentem budynku garażowego. Działka nr 10.1-3264/87 jest niezabudowana, ogrodzona płotem drewnianym na konstrukcji stalowej i cokole betonowym, który stanowi własność osoby fizycznej.

  1. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383 z dnia 20 lipca 2006 r. z późn. zm., nieruchomość opisana w pkt. 1 oznaczona na rysunku planu symbolem MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.
  2. W zamian za prawo własności przysługujące osobie fizycznej do nieruchomości obejmującej działki nr: 10.1-3266/87 o pow. 1 m2, zabudowana fragmentem budynku użytkowego, 10.1-3267/87 o pow. 9 m2, niezabudowana, ogrodzona płotem drewnianym na konstrukcji stalowej i cokole betonowym, Gmina Ruda Śląska przeniesie na rzecz tej osoby fizycznej prawo własności opisanej w pkt. 1 nieruchomości.  

4. Wartość prawa własności opisanej w pkt. 1 nieruchomości gminnej, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, którego aktualność została potwierdzona na dzień 1 czerwca 2017 r. i  wynosi: 7 023,00 zł., w tym:

  • wartość działki nr 10.1-3263/87: 5 177,00 zł., z czego:

                              - wartość składnika gruntowego:   3 967,00 zł.

                              - wartość składnika budowlanego: 1 210,00 zł.

  • wartość działki nr 10.1-3264/87: 1 846,00 zł., z czego:

                              - wartość składnika gruntowego:      266,00 zł.

                              - wartość składnika budowlanego: 1 580,00 zł.

5. Wartość prawa własności przysługującego osobie fizycznej do działek nr: 10.1-3266/87 i 10.13267/87 wynosi: 1 243,00 zł. (jeden tysiąc dwieście czterdzieści trzy złote), w tym wartość składnika budowlanego w kwocie 60,00 zł. (sześćdziesiąt złotych).

6. Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą na rzecz Gminy Ruda Śląska różnicy wartości zamienianych nieruchomości, której wysokość, wynosi 3 050,00 zł. (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), którą zobowiązana jest ponieść osoba fizyczna. Przy obliczaniu dopłaty nie uwzględniono wartości składnika budowlanego, będącego własnością osoby fizycznej i Gminy Ruda Śląska, usytuowanego na działkach będących przedmiotem zamiany. Zamiana nieruchomości nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku  od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska.

8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 11.07.20017r. do dnia 01.08.2017r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Irena Bursztynowicz - tel. 32-244-90-00 do 10, wew. 2151

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie 2-ch nieruchomości przy ul. Młyńskiej (dz. 3263, 3264) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:12.07.2017 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:11.07.2017
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:12.07.2017 10:18